นนจา ิ แวนสานตอ่ แนวคดิ การทาํ ธรุ กจิ แบบยงѷั ยนื ใหก้ ลบั คนื สสู่ งคม ั ดวย ้ บรการ ิ โลจสิ ตกิ ส์ สง่ มอบนมถวѷั เหลอง ื แก่ ศู นยพ์ ฒนา ั เด็กเล็กบาน ้ แมอ่ อ้ ใน จงห ั วดั เชยงให ี ม

นิ จาแวน ผนู้ ําบรกิ ารโลจสิ ตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการ ขนสง่ เพอืѷ สง่ มอบนมถวัѷ เหลอื งแกศ่ นู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบา้ นแมอ่ อ้ ใน อําเภอเชยี งดาว จังหวัดเชยี งใหม่ โดย ศู นยเ์ ด็กเล็กแหง่ นมีѸ ที งัѸ หมด 3 แหง่ กระจายตวั อยใู่ น อําเภอเชยี งดาว รับดแู ลเด็กเล็กกวา่ 80 คน อายุ ประมาณ 3-4 ปี โดยทกุ ๆเชา้ พอ่ แมข่ องเด็กๆ จะมาฝากลกู ไว ้ กอ่ นไปทํางานรับจา้ งทําการเกษตร ในบรเิ วณ ใกลเ้ คยี ง “การใหก้ ลบั คนื สสู่ งั คม” โดยการใชท้ รัพยากรและบรกิ ารดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ ถอื เป็ นการสานตอ่ แนวคดิ การทําธรุ กจิ แบบยงัѷ ยนื ของนนิ จาแวน

Published on 21 Jun 2021
Tags: Thailand

Related Articles

Share This