นินนิ จาแวน จับจัมือมื เซลล์ เฮียฮี ร์ ปันปั นำ้ ในำ้จ ส่งส่ ของใช้จำช้ จำเป็นให้ผู้ห้ ไผู้ ด้รัด้บรัผลกระทบจากโควิดวิ -19

กรุงรุ เทพฯ ประเทศไทย – 5 สิงสิหาคม พ.ศ. 2564 นินนิ จาแวน ประเทศไทย ผู้นำผู้ นำ ด้าด้น การบริกริ ารโลจิสจิ ติกติส์ขส์ องเอเชียชีตะวันวั ออกเฉียงใต้ จับมือมื กับกั เซลล์เล์ฮียฮี ร์ แพลทฟอร์มร์ โปรโมชั่นชั่อันอั ดับดั 1 ของประเทศไทย ร่วร่ มส่งส่ มอบเครื่อรื่งอุปอุ โภคบริโริภคที่จำที่ จำ เป็นเพื่อพื่ ช่วช่ ยเหลือลื ผู้ไผู้ ด้รัด้รับผลกระทบจากสถานการณ์กณ์ ารแพร่ะร่ บาดโควิดวิ-19 อย่าย่ งต่อต่ เนื่อ นื่ง ซึ่งซึ่ ได้ทำด้ ทำ การส่งส่ มอบไปเมื่อมื่วันวั ที่ 21 กรกฎาคม 2564 สามารถดูข้ดู อข้มูลมู เพิ่มพิ่เติมติ ได้ที่ด้ ที่ https://salehere.co.th/r/efZ7Bu 

นินนิ จาแวน ประเทศไทย ร่วร่ มสนับสนุนด้าด้นการจัดส่งส่ “กล่อล่ งเติมติ ใจ” จำ นวน 1,000 กล่อล่ งโดยไม่มีม่ ค่มี าค่ ใช้จ่ช้าจ่ ย ซึ่งซึ่ ประกอบไปด้วด้ยเครื่อรื่งอุปอุ โภคบริโริภคที่จำที่ จำ เป็นในช่วช่ งการ

แพร่รร่ ะบาดที่ไที่ด้รัด้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตมิ รทางธุรธุ กิจกิและสินสิค้าค้บนเว็บไซต์ขต์ องเซล เฮียฮี ร์ โดยเปิดให้ผู้ห้ ที่ผู้ ไที่ด้รัด้รับผลกระทบลงทะเบียบีนขอความช่วช่ ยเหลือลื ผ่าผ่ นหน้าน้เว็ปไซต์ 

“เนื่อ นื่งจากสถานการณ์กณ์ ารแพร่รร่ ะบาดของ COVID-19 อย่าย่ งต่อต่ เนื่อ นื่ง ทำ ให้หห้ ลายๆ คนได้รัด้รับผลกระทบ และต้อต้ งสูญสู เสียสี รายได้ เราขอร่วร่ มสนับสนุนเซลเฮียฮี ร์ด้ร์ าด้นการ ขนส่งส่ ของบริจริาคเพื่อพื่ ช่วช่ ยเหลือลื ผู้ปผู้ ระสบภัยภั โดยการจัดส่งส่ ของนินนิ จาแวน ประเทศไทยถึงถึหน้าน้ประตูบ้ตู าบ้น” นายเพียพีซ เอิงอิ กรรมการผู้อำผู้ อำ นวยการฝ่ายปฏิบัฏิ ติบั กติ าร กล่าล่ ว

Published on 05 Aug 2021
Tags: Thailand

Related Articles

Share This