อินเว้นท์ ลงทุนรอบ Series D ในนินจาแวน ผู้ให้บริการด้านโลจสิตกิสใ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับกระแสการเติบโตของธุรกิจ e-commerce

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ นินจาแวน (Ninja Van) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดม ทุนรอบ Series D ได้เงินลงทุนกว่า 279 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 8,370 ล้านบาท การระดมทุนใน ครั้งนี้นอกจาก InVent ยังมีนักลงทุนชั้นน าอื่นๆ ร่วมทุนด้วย เช่น GeoPost SA และ Grab

ดร.ณรงคพ์ นธ์บุญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์จา กัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นก้าวส าคัญของอินเว้นท์ในการลงทุนด้านโลจิสติกส์ สอดรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ e- commerce ทั้งในไทย และต่างประเทศ ซึ่งนินจาแวนเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุก ขั้นตอนของการขนส่งให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ จากรายงานของ e-Conomy SEA 2019 พบว่าจากปี 2558 ถึงปี 2562 ยอดขายของตลาด e-commerce เติบโตขึ้น 62% ส่วนยอดขายในไทยเติบโตขึ้น 54% ปัจจัยส าคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ยอดจัดส่งพัสดุโดยรวมมี แนวโน้มสูงขึ้นเป็นกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ท าให้ธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องราว 6.6 หมื่นล้าน บาท ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”

“อินเว้นท์ คาดหวังว่าการร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมมาซื้อของผ่านออนไลน์กันมาก ขึ้น ซึ่งเป็น new normal ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ และ e-commerce ทั้งในไทยและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นินจาแวน ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2557โดย Lai Chang Wen ปัจจุบันให้บริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปินส์ และไทย ในปี 2559 นินจาแวน เริ่มให้บริการในประเทศไทย เพราะ เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์สืบเนื่องมาจากความต้องการในการใช้งานด้าน e-commerce ที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนี่อง

นินจาแวน ประเทศไทย เน้นการให้บริการที่ใช้โซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีบริการเรียกเข้ารับ พัสดุแบบ smart pickup ผ่านทางแอปพลิเคชัน Lineman เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับร้านค้า โดยนินจาแวนใช้ระบบ การเชื่อมต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์กับธุรกิจ e-commerce เพื่อจัดรถเข้ารับพัสดุให้ทันภายใน 90 นาที ท าให้การ ขนส่งลื่นไหลและท าได้อย่างรวดเร็ว ในด้านของการคัดแยกและการส่งพัสดุถึงปลายทาง ขั้นตอนนี้ พนักงานสามารถท า การสแกนและคัดแยกได้อย่างง่ายดายแค่ยิ่งบาร์โค้ดบนตัวกล่องพัสดุก็จะแสดงปลายทางจัดส่ง เพียงเท่านี้ก็สามารถลด เวลาการคัดแยกได้ และน า Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้พนักงานจัดส่งสามารถรับมือกับปริมาณพัสดุที่ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดส่ง

ในส่วนของปลายทาง ผู้ส่งสามารถเช็คการจัดส่งสินค้าได้โดยใช้โซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยนินจาแวนในการติดตามและวาง แผนการจัดส่งพัสดุแบบ real time ท าให้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสามารถทราบได้ทันทีว่าพัสดุของคุณก าลังอยู่ในขั้นตอนไหนและ บริการเก็บเงินปลายทางเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า ทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีหลักที่นินจาแวนใช้ในห่วงโซ่ของการ ขนส่งสินค้า เพื่อความสะดวกของทั้งลูกค้าและพนักงาน และในอนาคตนินจาแวนก็ยังมุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะ ท าให้ระบบขนส่งสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ มีมาตรการรัดกุมในการรับ-ส่งพัสดุ เพื่อความปลอดภัยของ ทุกฝ่ าย เช่น การจัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดให้ทุกศูนย์กระจายสินค้าและหน้ากากผ้าให้พนักงานสวมใส่ขณะ ปฏิบัติงาน รวมไปถึงพนักงานขนส่งทุกคนต้องวัดอุณหภูมิทุกเช้าก่อนออกส่งและก่อนเลิกงานทุกวัน และยังต้องล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการส่งพัสดุ และการส่งพัสดุให้ลูกค้าจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1เมตรเพื่อลดความ เสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ นินจาแวนยังได้ใช้เครือข่ายการขนส่งช่วยจัดส่งกล่องยังชีพที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้งที่จ าเป็น มากกว่า 10,000 กล่องไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านการร่วมมือกับมูลนิธิหลายแห่ง

นายวีรชัย ชูสกุลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย กล่าวว่า “ นินจาแวนยินดีอย่างยิ่งที่ ได้ทางอินเว้นท์มาเป็นหนึ่งในนักลงทุนครั้งนี้ ทางนินจาแวน ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการน า เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนนั้น เราหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถเตรียมและพัฒนาบุคลากรของเรา เพื่อรองรับตลาด e-commerce ที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งน าเสนอบริการขนส่งที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายของเรา ให้กับธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น SMEs ขนาดย่อมไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เพราะเราเชื่อว่าตลาดโลจิสติกส์ยังมีอีกหลายจุดที่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการขนส่งเพื่อให้การ ท างานนั้นง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น นินจาแวนจะขอเป็นขนส่งและตัวช่วยที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”

ส าหรับแผนพัฒนาธุรกิจต่อจากนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่าง รวดเร็วของธุรกิจ e-commerce นินจาแวนทั้ง 6 ประเทศ ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศ ด้วยบริการใหม่ Ninja Direct ที่เป็น one stop service ส าหรับ SMEs ทั้งการขนส่งในประเทศ การสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่อาเซียน ตาม วิสัยทัศน์ของการเชื่อมต่อทุกธุรกิจสู่โอกาสการเติบโตที่ไร้ขอบเขต นอกเหนือจากนี้นินจาแวนจะขยายโซลูชั่นการขนส่งให้ ครอบคลุมธุรกิจแบบ B2B และองค์กรอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอ านวยความสะดวกของ ทุกขั้นตอนในการขนส่ง

เกี่ยวกับ Ninja Van

บริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและ ธุรกิจทุกขนาด ปัจจุบันให้บริการใน 6 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นินจาแวนมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกในทุกขั้นตอน พร้อมกับสนับสนุนการเติบโต ของธุรกิจ SMEs ในด้านโลจิสติกส์ให้เติบโตสู่ระดับสากล ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ninjavan.co/th-th

เกี่ยวกับ InVent

อินเว้นท์ (InVent) เป็ นโครงการธุรกิจร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) ภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล อินเว้นท์ เป็นผู้บุกเบิกใน กลุ่มนักลงทุนคอร์ปอเรท เพื่อสร้างระบบนิเวศให้กับเทคสตาร์ทอัพในประเทศไทย ปัจจุบัน อินเว้นท์ ร่วมลงทุนในสตาร์ท อัพดาวเด่นในทุก ๆ ระดับทั้งในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆ เพื่อช่วยบริษัทในการสร้าง นวัตกรรม ขยายการเติบโตโดยอาศัยประสบการณ์และเครือข่ายในอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมุ่งเน้นมี หลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย โทรคมนาคมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจไอที ดิจิทัลไลฟ์ สไตล์ คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 5 จี ไอโอที ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สมาร์ทซิตี้ และโซลูชั่นสมาร์ทอื่น ๆ นับตั้งแต่ปี 2555 อินเว้นท์ ลงทุนในสตาร์ทอัพมากกว่า 20 ราย ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.inventvc.com

สอบถามเพิ่มเติมสา หรับสอื่ มวลชน
ส านักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)
ลัดดา โปษยะพิสิษฐ์ โทร. 08 9814 6084 อีเมล์ ladda@intouchcompany.com
นันท์นภัส การะโชติ โทร. 09 8246 5194 อีเมล์ nannaphas@intouchcompany.com

โครงการอนิเวน้ ท์โดยบริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์จา กดั (มหาชน)
อภิวรรณ ธรรมสามิสร
Venture Builder and Partnerships Manager
โทร: 091-193-3636 อีเมล์ invent@intouchcompany.com

บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย
ญาธิป สุขสุเมฆด ารง
Public Relations Manager
โทร 096-874-4942 อีเมล Yathip.s@ninjavan.co

Published on 21 May 2020
Tags: Thailand

Related Articles

Share This