นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสวัดิกดิารช่วยผ่อนคลายความเครียด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564: การทำ งานที่บ้านบ้ (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำ งาน แบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นต้ ทุนแฝงของการทำ งานรูปแบบนี้มักมัจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวตัจาก เพื่อนร่วมงาน ความกดดันดั ที่เพิ่มขึ้นของการทำ งานคนเดียว ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องต้ อยู่บ้ยู่ านบ้ ในแต่ละวันวั ที่ดูเหมือนจะ ยาวนาน อาจส่งผลให้เห้กิดความเครียดที่ไม่คุ้นคุ้ เคยไม่ว่าว่ จะเป็นพนักงาน นั ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ผู้ ที่เพิ่งจบการศึกษาที่กำ ลังลั ก้าวก้ เข้าข้สู่การเริ่มต้นต้ ชีวิตวิการทำ งาน 

นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำ บริการโลจิสจิติกติส์ในภูมิภาค มิ เอเชียตะวันวัออกเฉียงใต้ ได้จัด้ดการ จั ให้คำห้คำปรึกษาและบำ บัดบัแบบ ออนไลน์โดย น์ ไม่ต้องต้ เปิดเผยตัวตัตน เพื่อให้พห้ นักงาน นั มีช่องทางในการระบายความเครียดและความวิตกวิ กังวล กั ใน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดวิ-19 แม้ว่ม้าว่ การ Work from home จะได้รัด้รับการยอมรับจาก พนักงาน นั ของนินจาแวน ประเทศไทย แต่การใช้เทคโนโล ช้ ยีในยี การติดต่อสื่อสารอาจส่งผลลบและเป็นอุปสรรคต่อการ ทำ งานร่วมกันกัระหว่างว่ บุคคลและทีม ที่สำ คัญคั ส่งผลให้เห้กิดความเหงาจากการที่ต้องต้ ทำ งานเพียงลำ พังพั นอกจากนี้ยังยัส่งผล ต่อการเรียนรู้และการพัฒนา พั ของพนักงาน นั อีกด้วยด้

อย่างไร ย่ ก็ตาม ก็ บริการการให้คำห้คำปรึกษาแบบออนไลน์ของ น์ นินจาแวน ประเทศไทย พนักงาน นั สามารถนัดนัหมายเพื่อพูดพูคุย กับกัจิตแพทย์โดย ย์ ไม่ต้องต้ เปิดเผยตัวตัตนผ่านผ่ วิดีวิดีโอ โทรศัพศั ท์ หรือข้อความ ข้ ซึ่งช่วยให้พห้ นักงาน นั สามารถเข้าข้ถึงการให้คำห้คำ ปรึกษาจากจิตแพทย์ไย์ด้อด้ย่างย่ ง่ายดาย เมื่อพนักงาน นั ต้องการ ต้ ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังยัสามารถทดสอบระดับดัความวิตกวิ กังวล กั ได้โดย ด้ วัดวัจากปัจจัยจัต่างๆ เช่น ความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าของพนักงาน นั ในระดับดั 1ถึง 10 ซึ่งเป็นประโยชน์อน์ย่างย่ ยิ่งยิ่ต่อผู้ที่ผู้ ที่รู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดพูถึงความกังวล กั ของตนเอง นอกจากนี้ยังยัมีการจัดจัสัมมนา สั ออนไลน์ที่น์ ที่เกี่ยวข้องข้ กับกั ความเครียดที่เกิดจากการ Work From Home โดยพนักงาน นั สามารถเข้าข้ร่วมได้ผ่ด้านผ่ การ Live แต่หากไม่ว่างว่ ก็สามารถ ก็ เข้าข้ ชมย้อนย้ หลังลัได้ 

มร. เพียซพี เอิงอิ กรรมการผู้อำ นวยการฝ่ายปฏิบัฏิ ติการ ติ ของนินจาแวน ประเทศไทย กล่าวว่าว่ “พนักงาน นั เป็นทรัพยากรที่ สำ คัญคั ต่อองค์กรค์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดวิ-19 เราต้องต้ มั่นใจ มั่ ว่าว่ พนักงาน นั ทุกคนปลอดภัยภั บรษัทฯษั จึงอนุญาตให้ พนักงาน นั Work From Home ได้ โดยเราให้ความ ห้ สำ คัญคั กับกัความเป็นอยู่ที่ยู่ ที่ดีของพนักงาน นั ในช่วงเวลาดังดักล่าว เนื่องจาก ภาวะความเครียดที่เพิ่มขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวตัได้ ซึ่งเราพบว่าว่ ความเครียดที่เกิดขึ้นกับกั พนักงาน นั ส่วนใหญ่ไม่ได้เด้กิดจากการทำ งาน การได้พูด้ดพูคุย ปรึกษาและบำ บัดบักับกัผู้เผู้ชี่ยวชาญจึงเป็นทางเลือกกับกั พนักงาน นั ของเรา” 

นอกเหนือจากการสนับสนั นุนด้านด้ สุขภาพแล้วล้ เรายังยัช่วยเหลือค่าใช้จ่ช้จ่ายด้านด้ ไลฟ์สไตล์ เพื่อช่วยให้พห้ นักงาน นั รักษาสมดุล ชีวิตวิการทำ งานและสุขภาพที่ดี ในช่วงปีที่ผ่านผ่ มาบริษัทฯษั ได้ใด้ห้เห้งินสมทบค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าสันทนาการ สั ต่างๆ เช่น ค่า สมาชิก Netflix,Spotify, Youtuber premier, Tinder goldรวมถึงค่าสมาชิกฟิตเนส “มาตรการชดเชยและสวัสวัดิการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราให้ตอบแทน ห้ กับกั พนักงาน นั เพราะพวกเขาถือเป็นองค์ประกอบ ค์ ที่สำ คัญคั ที่สุดในการเติบโตทางธุรกิจ” เพียซ เอิงกล่าวเสริม ในขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อที่ปรับตัวตัให้เห้ข้าข้กับกัการแพร่ระบาดของ โควิดวิ-19 โดยเราวางแผนที่จะเพิ่มจำ นวนพนักงาน นั เป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับกั ปีที่แล้วล้ “วิธีวิธีที่เราสื่อสารกับกั พนักงาน นั เก่าและ พนักงาน นั ใหม่แสดงให้เห้ห็นว่าการ ว่ กระทำ สำ คัญคั กว่าว่ คำ พูดพู โดยแสดงผ่านผ่ สวัสวัดิการที่เรามีให้ และสิ่งนี้ช่วยให้เรา ห้ สร้าง ความไว้วางใจ ว้ กับกั พนักงาน นั เพื่อให้มั่ห้ นใจ มั่ ว่าการ ว่ เป็นส่วนหนึ่งของนินจาแวน เป็นกุญแจ กุ สำ คัญคั ในการช่วยให้พวก ห้ เขา สร้างสมดุลชีวิตวิและการทำ งาน รวมถึงความมั่นคง มั่ ในชีวิตวิ ด้วยด้ สวัสวัดิการที่ทันทั สมัยมัแสดงให้เห้ห็นว่าว่ เราเป็นองค์กรค์ ที่มอบ ความสุขในการทำ งานให้กัห้ บกั พนักงาน นั ทุกคน เพราะการดูแลพนักงาน นั เป็นสิ่งสำ คัญคั อย่างย่ ยิ่งยิ่ในการช่วยให้ธุห้ธุรกิจของเรา พัฒนา พั และเติบโต และกลายเป็นผู้ใผู้ห้บห้ ริการด้านด้ โลจิสติกส์ชั้นชั้ นำ ของประเทศไทย” เพียซ เอิงกล่าวทิ้งท้ายท้

Published on 08 Jul 2021

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This