ดันดัร้าร้นค้าค้ออนไลน์ใน์ห้ปัห้ งปัไปกับกั “นินนิ จา พาดังดั”

● นินนิ จาแวน ประเทศไทย ร่วร่ มสนับนัสนุนนุ ธุรธุ กิจกิ SME ช่วช่ ยโปรโมตร้าร้นค้าค้ออนไลน์

● ลงทะเบียบีนเพื่อ พื่ ลุ้นลุ้ รางวัลวัโฆษณาบน Facebook และเพจชื่อ ชื่ ดังดัฟรี!รี

กรุงรุ เทพฯ ประเทศไทย – 8 ตุลตุ าคม 2564: นินนิ จาแวน ประเทศไทย ผู้นำผู้ นำ บริกริ ารโลจิสจิติกติ ส์ใส์นภูมิภู ภมิ าค เอเชียชี ตะวันวัออกเฉียฉี งใต้ เปิดตัวตัแคมเปญ “นินนิ จา พาดังดั” กิจกิกรรมสุดสุ พิเพิศษเพื่อพื่ ช่วช่ ยสนับสนุนธุรธุ กิจกิ SMEs และผู้ค้ผู้ าค้รายย่อย่ ยในการโปรโมตโปรไฟล์ร้ล์ าร้นค้าค้ออนไลน์เน์พื่อพื่เพิ่มพิ่การเข้าข้ถึงถึและช่วช่ ยดึงดึดูดดู ลูกลู ค้าค้ใหม่ แคมเปญนี้เนี้ริ่มริ่ตั้งตั้แต่วัต่ นวั ที่ 8 ตุลตุ าคม ถึงถึ 16 ธันธั วาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้เผู้ข้าข้ร่วร่ มกิจกิกรรมมีสิมี ทสิ ธิ์ลุ้ธิ์นลุ้ รางวัลวั โฆษณา บน Facebook และโปรโมตบนเพจชื่อชื่ดังดัฟรี รางวัลวั รวมมูลมู ค่าค่ กว่าว่ 1.7 ล้าล้นบาท

ร้าร้นค้าค้ออนไลน์ทั่น์ วทั่ ประเทศไทยสามารถเข้าข้ร่วร่ มกิจกิกรรม “นินนิ จา พาดังดั” ได้ ไม่ว่ม่ าว่ จะเป็นลูกลู ค้าค้เดิมดิที่ใที่ ช้ บริกริ ารนินนิ จาแวนอยู่แยู่ ล้วล้ หรือรื ลูกลู ค้าค้ใหม่ที่ม่ อที่ยากเข้าข้ร่วร่ มกิจกิกรรม สามารถลงทะเบียบีนเพื่อพื่รับสิทสิ ธิ์ลุ้ธิ์นลุ้ รางวัลวั ได้ที่ด้ ที่ https://ninjapadung.appninca.co/ หลังลัจากลงทะเบียบีนเรียรีบร้อร้ ยแล้วล้ ทุกทุ ครั้งรั้ ที่จัที่ จัดส่งส่ พัสดุกัดุ บกั นินนิ จาแวน จะได้ รับนินนิ จา ชาร์มร์ (Ninja Charm) 1 สิทสิ ธิ์ ต่อต่ การการส่งส่ พัสดุ 1 กล่อล่ ง ยิ่งยิ่ ส่งส่ มากยิ่งยิ่มีสิมี ทสิ ธิ์ลุ้ธิ์นลุ้ มาก การจับรางวัลวั ร้าร้นค้าค้ผู้โผู้ ชคดีจดี ะทำ การจับฉลากและประกาศผลทุกทุ 2 สัปสั ดาห์ บน Facebook ของนินนิ จาแวน 

ผู้โผู้ ชคดีจดี ะได้รัด้รับรางวัลวั ในการโปรโมตร้าร้นค้าค้ออนไลน์บน์ น 4 เพจยอดนิยนิ ม ได้แด้ก่ เซลล์เล์ฮียฮี ร์ (Sale Here) จํา นวน 6 รางวัลวั , ปันโปร (PunPro) จํา นวน 12 รางวัลวั , รู้ยัรู้ งยั (Rooyoung) จํา นวน 12 รางวัลวั และ อีเอีวนท์ พาส (Event Pass) จํา นวน 2 รางวัลวั ซึ่ง ซึ่ แต่ลต่ ะเพจมีผู้มี ติผู้ ดติ ตามมากกว่าว่ 1 ล้าล้นคน ถือถืเป็นการเพิ่ม พิ่ โอกาสในการเข้าข้ถึงถึ และเป็นที่รู้ ที่ จัรู้ จักของลูกลู ค้าค้รายใหม่ๆม่ ได้อด้ย่าย่ งมีปมี ระสิทสิ ธิภธิ าพ นอกจากนี้นิ นี้ นนิ จาแวนยังยัมีรมีางวัลวั เป็นเงินงิ ช่วช่ ย สนับสนุนค่าค่ โฆษณาบน Facebook ให้กัห้บกั ร้าร้นค้าค้ออนไลน์ที่น์ ไที่ ด้รัด้รับรางวัลวั อีกอี 100 ร้าร้นค้าค้ เป็นเงินงิ รางวัลวั รวมทั้งทั้ สิ้น สิ้ 500,000 บาท

มร. เพียพี ซ เอิงอิ กรรมการผู้อําผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบัฏิ ติบักติ าร กล่าล่ วว่าว่ “ปัจจุบัจุ นบั มีร้มีาร้นค้าค้ออนไลน์เน์พิ่ม พิ่ จํา นวนมาก ขึ้น ขึ้ เรื่อ รื่ ยๆ เราต้อต้ งการการสนับสนุนธุรธุ กิจกิ SMEs ให้เห้ติบติ โต การหาลูกลู ค้าค้ใหม่อม่ าจเป็นเรื่อ รื่ งยาก เมื่อ มื่ มีทมี รัพยากร ที่จํา ที่ จํา กัดกั เราเชื่อ ชื่ ว่าว่ แคมเปญนี้จ นี้ ะช่วช่ ยให้เห้จ้าจ้ของธุรธุ กิจกิ SME ได้เด้ป็นที่รู้ ที่ จัรู้ จักมากขึ้น ขึ้ นินนิ จาแวนได้ร่ด้วร่ มมือมื กับกั เพจ ยอดนิยนิ ม เพื่อ พื่ ช่วช่ ยยกระดับดั ร้าร้นค้าค้และผลิตลิ ภัณภั ฑ์Sฑ์ MEs นอกจากนี้ เรายังยัจัดสรรเงินงิ ทุนทุ จํา นวนมาก เพื่อ พื่ ช่วช่ ย โปรโมตร้าร้นค้าค้ออนไลน์บูน์ สบู ต์โต์ พสต์โต์ ฆษณาทางโซเชียชีลมีเมีดียดีอีกอี ด้วด้ย” แคมเปญ “นินนิ จา พาดังดั” เปิดให้ร่ห้วร่ มลุ้นลุ้ รางวัลวั ตั้งตั้แต่วัต่ นวั ที่ 8 ตุลตุ าคม โดยผู้เผู้ข้าข้ร่วร่ มต้อต้ งลงทะเบียบีนให้เห้สร็จสิ้น สิ้ ภายใน 14 วันวั ก่อก่ นการประกาศผลแต่ลต่ ะครั้งรั้ การประกาศผลรางวัลวั ผู้โผู้ ชคดีคดี รั้งรั้ แรกจะจัดขึ้น ขึ้ ในวันวั ที่ 27 ตุลตุ าคม และจะมีขึ้มี น ขึ้ ทุกทุ สองสัปสั ดาห์จห์ นถึงถึวันวั ที่ 22 ธันธั วาคม

สามารถดูข้ดู อข้กํา หนดและเงื่อ งื่ นไขฉบับบั เต็มได้ที่ด้ ที่ https://ninjapadung.appninca.co/

Published on 08 Oct 2021

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share This