นินจาแวน เดินหน้าสนับสนุนผู้ส่ผู้ส่งสินค้า เปิดตัวตับริการใหม่ เคลมพัสพัดุไดุวในวันวัเดียว

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 ตุลาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทยผู้นำผู้ นำด้านด้ การบริการโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันวัออก เฉียงใต้ เดินหน้าน้สนับสนั นุนผู้ส่ผู้ ส่งสินค้าค้หลายล้านล้ รายทั่วทั่ประเทศไทย ด้วยด้ การเปิดตัวตับริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวัเดียวดี (Same Day Claim) เพื่ออำ นวยความสะดวกให้ผู้ห้ค้ผู้ าค้อีคอมเมิร์ซได้รัด้รับการชดเชยค่าเสียหายของสินค้าค้ที่ได้รัด้รับความเสีย หายและสินค้าค้ที่สูญหายระหว่างว่ การจัดจัส่งได้ง่ด้ง่ายและรวดเร็วยิ่งยิ่ขึ้น โดยจะได้รัด้รับการจ่ายชดเชยภายในวันวั เดียวกันกั บริษัทฯษั มีเป้าหมายเพื่อเร่งกระบวนการเคลมสำ หรับผู้ขนผู้ ส่งสินค้าค้ เพื่อให้ลูห้ลูกค้าค้ของเรามั่นใจ มั่ ได้ว่ด้าการ ว่ ส่งพัสพัดุกับกั นินจา แวนสามารถช่วยรักษาสภาพคล่องด้านด้ การเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำ คัญคั ในการขยายธุรกิจขนาดเล็กล็ 

เคลมพัสพัดุไวในวันวัเดียวดี (Same Day Claim) เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักลัของนินจาแวน เพื่อเพิ่มการสนับสนั นุนธุรกิจเอส เอ็มอ็อี โดยดำ เนินการควบคู่ไปกับกั บริการด้านด้ อื่นๆ ที่มีอยู่แยู่ล้วล้ เช่น เจ้าจ้หน้าน้ที่ดูแลลูกค้าค้เฉพาะรายทั้งทั้ลูกค้าค้รายใหญ่และ รายย่อยย่ ในกรณีที่พัสพัดุสูญหายหรือเสียหายระหว่างว่ การจัดจัส่ง ลูกค้าค้สามารถติดต่อเจ้าจ้หน้าน้ที่ดูแลเฉพาะรายได้โดยตรง ด้ เพื่อช่วยดำ เนินการตามขั้นขั้ ตอนการเคลมให้เสห้ ร็จสิ้น เมื่อผู้จัผู้ดจัส่งและนินจาแวนเห็นชอบตามข้อข้ ตกลง ลูกค้าค้จะได้รัด้รับเงิน คืนในวันวั เดียวกันกักับกัวันวั ที่ส่งแบบฟอร์มการเคลม

มร. เพียซพี เอิงอิ กรรมการผู้อำ นวยการฝ่ายปฏิบัฏิ ติการ ติ กล่าวว่าว่ “ในธุรกิจที่ดำ เนินไปอย่างย่ รวดเร็วและมีปริมาณมาก ผู้ ขนส่งสินค้าค้มักมัจะทำ งานด้วยด้ งบประมาณที่จำ กัดกั ซึ่งเป็นข้อข้เท็จท็จริงที่เราตระหนักนัดีโดยเฉพาะอย่างย่ ยิ่งยิ่กับกัผู้ประกอบ ผู้ การ ขายสินค้าค้ออนไลน์ที่น์ ที่มีจำ นวนเพิ่มขึ้นอย่างย่ มากในปีที่ผ่านผ่ มา เราเชื่อว่าการ ว่ เปิดตัวตับริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวั เดียว (Same Day Claim) จะช่วยให้ผู้ห้ ส่ผู้ ส่งสินค้าค้มั่นใจ มั่ ได้ว่ด้าว่ เรากำ ลังลัดูแลลูกค้าค้ของเราทุกขั้นขั้ ตอน ตั้งแตั้ ต่การเข้าข้รับพัสพัดุจน ส่งถึงมือลูกค้าค้อย่างย่ ปลอดภัยภั นอกเหนือจากบริการเจ้าจ้หน้าน้ที่ดูแลลูกค้าค้เฉพาะรายที่เราได้ดำด้ดำเนินการไปแล้วล้ก่อนหน้าน้นี้ เราเชื่อมั่นมั่ว่าว่ บริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวั เดียว เป็นบริการใหม่ที่จะมาช่วยยกระดับดั ประสบการณ์ให้กัห้ บกัผู้จัผู้ดจัส่งสินค้าค้ทั่วทั่ ประเทศ” 

ผู้จัผู้ดจัส่งพัสพัดุกับกั นินจาแวนสามารถติดต่อเจ้าจ้หน้าน้ที่บริการลูกค้าค้เฉพาะราย หรือศูนย์บย์ ริการลูกค้าค้ เพื่อเคลมสินค้าค้ก่อน เวลา 12.00 น. เพื่อให้แห้น่ใจว่าว่ จะมีการชำ ระเงินคืนในวันวั เดียวกันกั

Published on 26 Oct 2021

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share This