นินจาแวน เดินเกมรกรุ บปั ีเสือทองให้บริการ 365 วน ไม ั ่มีวนหย ั ดุ

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 17 มกราคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เดนิเกมรกุ ตลาดเดลเิวอรี เซอรว์สิในไทย ตอ้ นรบัปีเสอืทองรกุ ใหบ้ รกิารแบบ ไมม่ วีนัหยดุ พรอ้ มเรง่ หาพารท์ เนอรห์ น้ารา้นเพมิจดุ รบัสง่ พสัดทุ วั ไทยใหไ้ด้2,000 แหง่ ภายในสนิปีนีเพมิ กาํลงัทพั ฝ่ายปฏบิ ตักิารทงัระบบ ไมว่ า่ จะเป็นเจา้หน้าทปีระจาํ คลงัสนิ คา้ คอลเซน็ เตอร์เจา้หน้าทดีแูลลกู คา้ ไรเดอร์พนกังานขนสง่ เตรยีมรองรบั ยอดจดัสง่ พสัดทุ เีพมิขนึ หวงัดนัยอดจดัสง่ โตไดต้ามเป้าทวีางไว้

มร. เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย กลา่ ววา่ “เพอืเป็นการ รองรบัการเตบิโตของอุตสาหกรรมอคีอมเมริซ์ อนัเนืองมาจากพฤตกิรรมของผบู้ รโิภคทเีปลยีนไปโดยหนัมา ซอืของผา่ นชอ่ งทางออนไลน์มากขนึ ทางนินจาแวน ประเทศไทย จงึไดเ้ปิดใหบ้ รกิาร 365 วนั ไมม่ วีนัหยดุ เพอืพรอ้ มใหบ้ รกิารจดัสง่ รายวนัแก่ลกู คา้ของเรา 

เรายงัคงมองหาพารท์ เนอรท์ างธรุ กจิอยา่ งต่อเนือง เพอืรองรบักบัจาํ นวนลกู คา้ทเีพมิมากขนึ ซงึในปัจจบุ นั นินจาแวนมจีดุ รบัสง่ พสัดกุ ระจายอยใู่นพนืทกีรงุ เทพฯ ปรมิณฑล ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก จาํ นวน 300 แหง่ รวมถงึศนู ยก์ระจายสนิ คา้ จาํ นวน 250 แหง่ โดยมแีผนทจีะขยายจดุ รบัสง่ พสัดุ200 แหง่ และศนู ยก์ระจายสนิ คา้ใ 450 แหง่ ทวั ประเทศ ภายในสนิปี 2565 ดว้ยประสบการณ์และความ เชยีวชาญของเรา ผมมนั ใจวา่ เราจะสามารถบรรลุไดต้ามเป้าทวีางไวไ้ด”้ 

นอกเหนือจากการเปิดใหบ้ รกิาร 365 วนั ไมม่ วีนัหยดุ นินจาแวนยงัไดเ้ตรยีมความพรอ้ มเรอืงการปฏบิ ตังิาน ดว้ยการเพมิทมีงานฝ่ายปฏบิ ตักิารถงึ 120% ดงันี 

– เพมิจาํ นวนเจา้หน้าทฝี่ายคอลเซน็ เตอร์40% 

– เพมิจาํ นวนเจา้หน้าทดีแูลคลงัสนิ คา้ 35% 

-เพมิจาํ นวนเจา้หน้าทฝี่ายบรกิารลกู คา้ซงึดแูลผจู้ดัสง่ เฉพาะรายใหก้ บัธรุ กจิทงัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 40% 

– เพมิจาํ นวนไรเดอรแ์ละพนกังานขบัรถ 150% 

“การเปิดใหบ้ รกิาร 365 วนั ไมม่ วีนัหยดุ การเพมิจาํ นวนทมีงานฝ่ายปฏบิ ตักิาร การเพมิจดุ รบัสง่ พสัดแุ ละ ศนู ยก์ระจายสนิ คา้ทวั ประเทศ เป็นสว่ นหนึงของแนวทางการดาํ เนินงานของนินจาแวน ประเทศไทยในปี 2565 ดว้ยประสบการณ์และความเชยีวชาญของเราในฐานะบรษิ ทัโลจสิตกิสท์ ใีหบ้ รกิารจดัสง่ พสัดไุ มเ่ พยีง แต่ในประเทศไทยแต่ยงัครอบคลุมภมู ภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ นินจาแวนพรอ้ มทจีะใหค้วามชว่ ยเหลอื ลกู คา้ของเราไรค้วามกงัวลในการจดัสง่ พสัดุ และสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการขนสง่ ของลกู คา้ ไดอ้ ยา่ งตรงจดุ ซงึทงัหมดนีจะเป็นแรงขบัเคลอืนสาํ คญั ทชีว่ ยผลกัดนัใหเ้ราประสบความสาํ เรจ็” มร.เพยีซ กลา่ วสรปุ

Published on 17 Jan 2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This