นินจาแวน ประเทศไทย รกุ หนัก ท่มุ งบการตลาดกว่า100 ล้านในปี2565เปิดตวัแคมเปญโฆษณา

มนุษยห์ ่วง” ยาํจดุ แขง็“หมดห่วง ทกุ เรืองพสัด”ุ ตงัเป้ายอดจดัส่งโตไม่น้อยกว่า200% กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 17 กมุ ภาพนั ธ์2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทมุ่ เงนิ การตลาดกวา่ 100 ลา้นบาท เรมิตน้ ดว้ยการเปิดตวัแคมเปญโฆษณา “ มนุษยห์ ว่ ง” เผยกลยทุ ธก์ารตลาดจดักจิกรรมรองรบัทกุ กลุม่ เป้าหมายต่อเนืองทงัปี สรา้งความมนั ใจ สง่ ไว พรอ้ มการบรกิารคมุ้ ครองพสัดสุ ญู หายหรอืเสยีหาย เกบ็ เงนิปลายทางไดเ้งนิในวนัถดัไป และราคาคมุ้ คา่ สดุ พรอ้ มเดนิหน้าเรง่ ขยายศนู ยก์ระจายสนิ คา้เพมิอกี 200 แหง่ และเพมิจดุ บรกิารรบัสง่ พสัดกุ วา่ 2,000 แหง่ ใน สนิปีนีตงัเป้ายอดจดัสง่ พสัดเุตบิโตไมน่ ้อยกวา่ 200% ตามการเตบิโตของตลาดอคีอมเมริซ์ 

มร. เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย จาํ กดั เปิดเผยวา่ “ นินจาแวน เป็นผนู้ ําการใหบ้ รกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตค้รอบคลุมประเทศสงิคโปร์ มาเลเซยี ฟิลลปิ ปินส์อนิโดนีเซยี เวยีดนามและประเทศไทย โดยในประเทศไทยไดเ้รมิ ใหบ้ รกิารมากวา่ 6 ปี แลว้ มกีารคาดการณ์วา่ ภายใน 10 ปีขา้งหน้า การเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลกครงึหนึงจะมาจากภมู ภิาค เอเชยี โดยไดร้บัแรงหนุนจากเศรษฐกจิดจิทิลั รวมถงึนวตักรรมทเีกดิขนึมากมายกม็าจากภมู ภิาคเอเชยีดว้ย เชน่ กนั จะเหน็ไดจ้าก แนวคดิของ Super App การสตรมีมงิ ไลฟ์สดขายปลกี วดิโีอสนัอยา่ ง Tiktok ซงึ ปัจจบุ นัไดร้บัความนิยมและถกู นําไปใชท้วั โลก นอกจากนี เชอืวา่ มากกวา่ 50% ของการเตบิโตทาง เศรษฐกจิในภมู ภิาคเอเชยีจะมาจากธรุ กจิอคีอมเมริซ์ ซงึจะสง่ ผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมโลจสิตกิส์

ประเทศไทยเองกม็ กีารคาดการณ์วา่ ตลาดอคีอมเมริช์จะเตบิโตอยา่ งต่อเนืองอยา่ งน้อยปีละ 30% และตงัแต่ เกดิการแพรร่ ะบาดของโควดิ-19 พฤตกิรรมของผบู้ รโิภคเปลยีนไปอยา่ งมนี ยัสาํ คญั โดยมนั ใจวา่ อุตสาหกรรมอคีอมเมริซ์จะเตบิโตอยา่ งต่อเนืองในระยะยาว หากเมอืเปรยีบเทยีบประเทศไทยกบั ตลาดที กา้วหน้าอยา่ งประเทศจนี เราพบวา่ สดัสว่ นของการทาํอคีอมเมริซ์ ในไทยมเีพยีง 10% ของยอดขายปลกี ทงัหมด ในขณะทปีระเทศจนี มสีดัสว่ นการทาํอคีอมเมริชม์ ากถงึ 25% จะเหน็ไดว้า่ ตลาดอคีอมเมริซ์ ในไทย ยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้ กีมาก สาํ หรบัภาพรวมของตลาดขนสง่ พสัดใุ นประเทศไทยมยีอดการจดัสง่ พสัดพุ งุ่ ขนึ มากถงึ 3 เทา่ แมว้า่ สถานการณ์การแพรร่ ะบาดจะเรมิลดลง แต่วา่ ยอดจดัสง่ พสัดไุ มไ่ ดล้ ดลงและคาดวา่ จะมี แนวโน้มเพมิขนึ” มร. เพียซ กลา่ วเพมิเตมิวา่ “ปีนีเป็นปีทบีรษิ ทัฯมเีป้าหมายในการรกุ ตลาดมากขนึ เราไดท้ มุ่ งบประมาณ กวา่ 100 ลา้นบาท ในการทาํ การโฆษณาและการจดักจิกรรมทางการตลาดกบัทกุ กลุม่ เป้าหมายโดยเน้น หนกัทกีลุม่ เอสเอม็อซีงึเป็นพนัธมติรสาํ คญั ของเราและไดม้ กีารขยาย

การใหบ้ รกิารสกู่ลุม่ ประชาชนทวั ไป ดว้ย เราไดเ้พมิทมีงานฝ่ายปฏบิ ตักิารถงึ 120% มงุ่ เน้นทกีารใชเ้ทคโนโลยเีพอืเพมิ ประสทิธภิาพของ กระบวนการทงัหมด เปิดใหบ้ รกิาร 365 วนัไมม่ วีนัหยดุ และขยายจดุ ใหบ้ รกิารใหม้ากขนึและครอบคลุมทวั ประเทศ โดยมแีผนเพมิศนู ยก์ระจายสนิ คา้ 200 แหง่ เน้นในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และ ภาคใต้รวมถงึขยายหน้ารา้น จดุ รบัสง่ พสัดุ กวา่ 2,000 แหง่ ภายในสนิปีดว้ยเชน่ กนั นอกจากนียงัไดม้ กีาร สรา้งการรบัรเู้กยีวกบัแบรนดน์ ินจาแวนใหเ้ป็นทรีจู้กัมากขนึ ดว้ยแคมเปญโฆษณา “มนุษยห์ ว่ ง” โดยมี “วู้ ดด-ีวฒุ ธิร มลินิ ทจนิ ดา” มาเป็นแบรนดพ์ รเีซน็ เตอร์ ทจีะมาชว่ ยสอืสารเพอืสรา้งการรบัรแู้ละการจดจาํ แบรนดใ์นกลุม่ ผบู้ รโิภคใหม้ากยงิขนึ ทงันีบรษิ ทัฯไดต้งัเป้าการเตบิโตไมน่ ้อยกวา่ 200% 

นายประกาศเกียรติศิริอ่อน ผอู้าํ นวยการฝ่ายการตลาด บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย จาํ กดั กลา่ ว วา่ “แคมเปญโฆษณา “มนุษยห์ ว่ ง” เป็นแคมเปญทตีอ้งการสรา้งความเขา้ใจในจดุ แขง็ของนินจาแวนแกก่ ลุม่ เป้าหมายหลกัของเรา โดยเราไดน้ ําปัญหาทผีใู้ชบ้ รกิารพบเวลาใชบ้ รกิารจดัสง่ พสัดุ ไดแ้ ก่ สง่ ชา้ พสัดเุสยี หายหรอืสญู หาย ไดเ้งนิ ชา้ และคา่ สง่ แพง เป็นเหตุผลสาํ คญั และขอ้ กงัวลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ รกิาร แคมเปญโฆษณา “มนุษยห์ ว่ ง” ชดุ นีเราตอ้งการเน้นวา่ นินจาแวน เป็นแบรนดท์ พีรอ้ มชว่ ยเหลอืลกู คา้ ลด ความยงุ่ ยาก ทาํ ใหล้ กู คา้คลายความกงัวล เราพรอ้ มทจีะแกไ้ขปัญหาในทกุ ดา้น เพอืทาํ ใหล้ กู คา้เกดิความ มนั ใจ และตอ้งการสรา้งประสบการณ์ทดีรีะหวา่ งลกู คา้และบรษิ ทัฯ ดว้ยเทคโนโลยที ที นัสมยั เป้าหมายหลกั คอื การลดความยงุ่ ยากจากการจดัสง่ พสัดุ ภายใตส้โลแกน “หมดห่วง ทกุ เรืองพสัด”ุ โดยเน้นยาํ ที4 คณุ ลกัษณะสาํ คญั ของแบรนดน์ ินจา แวน คอื

การจดัสง่ รวดเรว็และคมุ้ ครองการบรกิาร 

คมุ้ ครองพสัดสุ ญู หายหรอืเสยีหายในวงเงนิสงูสดุ 5,000 บาท 

บรกิารเกบ็ เงนิปลายทางไดเ้งนิภายใน 1 วนั 

ราคาคมุ้ คา่ สดุ 

เหตุผลทเีราเลอืกคณุ วดู้ ดมีาเป็นพรเีซน็ เตอร์ เนืองจากคณุ วดู้ ดเีป็นพธิกีรรายการทอลค์ โชวท์ ไีดร้บัความ นิยมอยา่ งมาก สามารถดงึดดู ความสนใจของผชมู้ ไดท้ กุ รนุ่ ทกุ วยั มบีุคลกิททีรงพลงั มคีวามคดิเหน็ ทหี นกั แน่น และการแสดงออกอยา่ งกลา้หาญ นอกจากนนั เขายงัเป็นนกัธรุ กจิทปีระสบความสาํ เรจ็ ดว้ยเครอืขา่ ย ธรุ กจิและพนัธมติรทกีวา้งขวาง มผีตู้ ดิตามหลายลา้นคนบนแพลตฟอรม์ ดจิทิลัต่างๆ เป็นผสู้รา้งเนือหาทมีี 

สว่ นรว่ มอยา่ งต่อเนืองกบั ชมุ ชนออนไลน์ ทาํ ใหน้ ินจาแวนรสู้ กึวา่ ดว้ยบุคลกิและคณุ ลกัษณะของคณุ วดู้ ดจีะ สามารถสอืสารแบรนดข์องนินจาแวนต่อสาธารณะใหด้ มู คีวามน่าเชอืถอืได้ เพราะเขามพีลงัในตวัทตีรงกบั เรา” 

นายประกาศเกียรติกลา่ วเพมิเตมิวา่ นอกจากแคมเปญโฆษณาทางสอืแลว้ จะมกีารโฆษณาผา่ นบลิบอรด์ ทกีระจายไปทวั ในเขตกรงุ เทพฯ และปรมิณฑล ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก และราวกลางปี นีจะเน้นในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและภาคใต้ เพอืดงึดดู ใหล้ กู คา้รายใหมๆ่ กจิกรรม ทางการตลาด และโปรโมชนั ต่างๆ จะมอีอกมาตลอดทงัปีนอกจากนีเรายงัพฒั นาแอพพลเิคชนั ใหมบ่ นมอื ถอื ซงึจะเปิดตวัอยา่ งเป็นทางการในประเทศไทยเรว็ๆนี พรอ้ มเปิดสายดว่ นนินจาแวน เพมิ ฟีเจอรแ์ ชทสด บนเวบ็ ไซต์Line Official Account และฟีเจอรต์ ่างๆอกีมากมายบนเวบ็ ไซตน์ ินจาแวน เพอืเพมิความสะดวก สบายใหล้ กู คา้ 

มร.เพียซ กลา่ วโดยสรปุ วา่ “แมว้า่ การแพรร่ ะบาดของโควดิ-19 ยงัคงสรา้งความปัน ป่วนไปทวั โลก แต่ นินจาแวนจะยงัคงมงุ่ มนั ในเป้าหมาย เรามนั ใจวา่ ดว้ยประสบการณ์และความเชยีวชาญของนินจาแวน ใน ฐานะผนู้ ําการใหบ้ รกิารจดัสง่ พสัดุ ทไีมเ่ พยีงแต่ในประเทศไทยแต่ยงัครอบคลุมภมู ภิาคเอเชยีตะวนัออก เฉยีงใตด้ว้ยนนั จะเป็นปัจจยับวกททีาํ ใหเ้ราสามารถเตบิโตไดต้ามเป้าหมายทตีงัไวอ้ ยา่ งแน่นอน”

Published on 17 Feb 2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This