นินจาแวน ประเทศไทย เข้าส่เสู ้นชยคั ณภาพ ุ ได้การรบรองมาตรฐานสากล ั ISO 9001:2015 การจดการคล ั งัสินค้า

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 7 มิถนุ ายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ยกระดบัการความมงุ่ มนั สู่ ผนู้ ําดา้นการใหบ้ รกิารโลจสิตกิส์ เขา้รบัมอบใบรบัรอง มาตรฐานสากลระบบบรหิารคณุ ภาพ ISO 9001:2015 ดา้นการจดัการคลงัสนิ คา้ จากสถาบนัรบัรอง คณุ ภาพ Lloyd’s Register International Thailand ยาํ ภาพลกัษณ์องคก์รทมีรีะบบบรหิารจดัการในการ ปฏบิ ตังิานทมีคีณุ ภาพและประสทิธภิาพมาตรฐานสากล 

มร.เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย จาํ กดั กลา่ ววา่ “ใบรบั รองมาตรฐานระบบบรหิารคณุ ภาพ ISO 9001:2015 ดา้นการจดัการคลงัสนิ คา้ ทไีดร้บัจากสถาบนัรบัรอง คณุ ภาพ Lloyd’s Register International Thailand ในครงันีมาจากความรว่ มมอืของบุคลากรทกุ ภาคสว่ น ภารกจิหลกัของเราคอืความมงุ่ มนั ใหบ้ รกิารดว้ยมาตรฐานสากลเพอืใหล้ กู คา้ไดร้บัความพงึพอใจและได้ 

ประโยชน์สงูสดุ ” 

เพอืใหเ้กดิระบบการบรหิารงานแลจดัการในการปฏบิ ตังิานทมีคีณุ ภาพ ซงึก่อใหเ้กดิความพงึพอใจของลกู คา้ อยา่ งสมาํ เสมอ นินจาแวนยดึแนวคดิหลกัสาํ คญั 8 ประการ ไดแ้ ก่ 

.มงุ่ เน้นการใหค้วามสาํ คญั กบัลกู คา้ 

.มงุ่ สคู่วามเป็นผนู้ ํา 

.สรา้งการมสีว่ นรว่ มของพนกังาน 

.กาํ หนดวสิยัทศัน์การทาํ งานอยา่ งเป็นกระบวนการ 

.ยดึหลกัการบรหิารอยา่ งเป็นระบบ 

.มกีารพฒั นาและปรบัปรงุอยา่ งต่อเนือง

.การอาศยัขอ้เทจ็จรงิในการตดัสนิใจ 

.การมคีวามสมัพนัธท์ ดีกีบั คคู่ า้ของบรษิ ทัฯ 

มร.เพียซ ยงัระบุวา่ “การผา่ นการประเมนิ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ดา้นการจดัการคลงัสนิ คา้ เป็นเครอืง ยนื ยนัวา่ บรกิารของเรามมีาตรฐานระดบัสากลพรอ้ มดว้ยกระบวนการปฏบิ ตังิานทมีคีณุ ภาพและยดึความพงึ พอใจของลกู คา้เป็นสาํ คญั ซงึเราจะพยายามไมเ่ พยีงแคร่ กัษามาตรฐานและคณุ ภาพเหลา่ นี แต่ยงัปรบัปรงุ และพฒั นาใหด้ ยีงิขนึต่อไป” 

ในปี 2566 นินจาแวนประเทศไทยกาํลงัวางแผนทจีะขยายขอบเขตการไดร้บัใบรบัรองเดยีวกนัใน กระบวนการรบัและสง่ พสัดุ ซงึหมายความวา่ ตอ้งผา่ นการตรวจสอบเพอืใหแ้น่ใจวา่ กระบวนการทงัหมด ทาํ งานอยา่ งมปีระสทิธภิาพดว้ยมาตรฐานระดบัโลก

Published on 07 Jun 2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This