นินจาแวน ประเทศไทย ชีช่องเอสเอม็อีไทยเพิมรายได้จากตลาดอี-คอมเมิรซ์ระหว่างประเทศ พบสถิติการส่งสินค้าเพิมขึนช ดเจน ม ั นใจตลาดในอาเซ ั ียนยงมั ีช่องทางให้เติบโตอีกมาก

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 27 มิถนุ ายน 2556 นินจาแวน ประเทศไทยผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ชชีอ่ งสรา้งโอกาสใหเ้อสเอม็อไีทย ขยายธรุ กจิใหเ้ตบิโตในภมู ภิาคอาเซยีนมากขนึ เผยพบสถติสิง่ สนิ คา้ออนไลน์ระหวา่ งประเทศกวา่ 2 ลา้นชนิ ต่อวนัใน 6 ประเทศ – สงิคโปร์ มาเลเซยี ฟิลปิ ปินส์อนิโดนีเซยี ไทย และเวยีดนาม รายงานบารอมเิตอรอ์ คีอมเมริซ์ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต(้SEA) พรอ้ มสนบัสนุนเอสเอม็อไีทยในการใหบ้ รกิารสง่ สนิ คา้ระหวา่ งประเทศ มนั ใจตลาดออนไลน์และ อคีอมเมริซ์ ยงัเตบิโตไดอ้ กีมาก 

มร. เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย จาํ กดั เปิดเผยวา่ นินจาแวนไดร้ว่ มกบั ดพี ดีกีรปุ๊ มอบหมายให้จเีอฟเคเป็นผสู้าํ รวจขอ้ มลู การซอืสนิ คา้ออนไลน์ของผใู้ชบ้ รกิาร ในภมู ภิาคอาเซยีนจาํ นวน 6 ประเทศ ประกอบดว้ย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิ ปินส์สงิคโปร์เวยีดนามและ ไทย พบวา่ ตลาดชอ้ ปปิงออนไลน์ในภมู ภิาคนียงัคงมอีตัราการเตบิโตอยา่ งต่อเนือง ผบู้ รโิภคใหค้วามเชอืมนั ต่อการสงั ซอืสนิ คา้จากเวบ็ ไซตจ์ากต่างประเทศทงัในเอเชยีและขา้มทวปี มากขนึ โดยกลุม่ ตวัอยา่ งใน ประเทศเวยีดนามมถีงึ 74% ทใีชบ้ รกิารสงัสนิ คา้ออนไลน์ รองลงมาในสงิคโปร์ 67% ไทย 63% อนิโดนีเซยี 62% มาเลเซยี 61% และฟิลปิ ปินส์ในอตัราทนี้อยทสีดุ 48% ทงันีสว่ นใหญ่ยงัใหค้วามนิยมสงั ซอืสนิ คา้ออนไลน์จากในภมู ภิาคเอเชยีโดยเฉพาะจากจนี มากกวา่ การสงั มาจากยโุรปและสหรฐอั เมรกิา โดย การเตบิโตดงักลา่ วนบัเป็นอนาคตทดีขีองธรุ กจิอคีอมเมริซ์ เนืองจากปรมิาณของพสัดทุ ถีกูจดัสง่ ผา่ นนินจา แวนมคีวามถกีารจดัสง่ เพมิมากขนึถงึ 2 ลา้นชนิ ต่อวนัใน 6 ประเทศทไีดม้ กีารเกบ็ ขอ้ มลู 

มร.เพียซ กลา่ วต่อไปวา่ “นินจาแวน ไดพ้ ฒั นาระบบโลจสิตกิสเ์พอืการรองรบัอตัราการเตบิโตอยา่ งต่อเนือง นี ครอบคลุมทงัภมู ภิาคอาเซยีน โดยในสงิคโปรไ์ดเ้พมิศนู ยก์ระจายสนิ คา้ขนาดใหญ่พรอ้ มนําระบบคดัแยก พสัดเุมอืเดอืนตุลาคม 2021 และนําเครอืงชงั นําหนกัระบบทที นัสมยัเพอืประหยดัเวลาการคดัแยกพสัดมุ าใช้ฟิลปิ ปินสเ์มอืเดอืนเมษายน 2022 สว่ นในอนิโดนีเซยีไดพ้ ฒั นาระบบเรยีกเกบ็ เงนิทเีป็นธรรมและประหยดั เวลามาใชต้งัแต่เดอืนกรกฎาคม 2021 ขณะทใีนประเทศอนืเตรยีมพฒั นาระบบสนบัสนุนต่างๆ ตามมา” 

แนวโน้มโอกาสการเตบิ ของอคีอมเมริซ์ มกีารนําเทคโนโลยเีขา้มาชว่ ยใหบ้ รกิารทางดา้นโลจสิตกิสน์ ่าจะเพมิ ขนึ เพอืตอบสนองความตอ้งการจดัการตน้ ทนุ ใหก้ บั กลุม่ ธรุ กจิเอสเอม็อไีทยใหม้ ปีระสทิธภิาพ และสอดรบั กบั กระแสปรบัเปลยีนสสู่งัคมเศรษฐกจิแบบดจิทิลั ดงันนั นินจาแวนกรปุ๊ พรอ้ มทจีะสนบัสนุนกลุม่ ธรุ กจิเอส เอม็อไีทยทจีะมโีอกาสเตบิโตจากชอ่ งวา่ งของธรุ กจิอคีอมเมริซ์ ในภมู ภิาคอาเซยีนทงัใน 6 ประเทศทไีด้ สาํ รวจและโอกาสขยายการเตบิโตไปถงึระดบัเอเชยี ทงัจากตน้ ทางถงึปลายทาง ทเีราพรอ้ มรองรบัทงัสนิ คา้ หรอืวตัถุดบิ ชนิเลก็สกู่ารขนสง่ วตัถุดบิ สนิ คา้ หรอืเครอืงจกัรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพอืสรา้งรองรบัอยา่ งครบ วงจรทงัผผลู้ ติ ผจู้าํ หน่าย และจดัสง่ ถงึมอืลกู คา้ไดอ้ ยา่ งมนั ใจ 

สาํ หรบั การเขา้มาเตมิเตม็และต่อยอดใหก้ บั กลุม่ ธรุ กจิเอสเอม็อไีทย มร. เพียซ กลา่ ววา่ นินจาแวน ได้ ออกแบบและพฒั นาระบบโลจสิตกิสใ์นหลายมติิประกอบดว้ย 

● การพฒั นาระบบคลงัสนิ คา้ พรอ้ มรองรบัการจดัสง่ เขา้มาจากซพั พลายเออร์เพอืพรอ้ มสง่ ต่อไปยงัผู้ ผลติเพอืใหส้ายพานการผลติเดนิหน้าอยา่ งต่อเนืองไมส่ ะดดุ 

● การคดัแยกและรนําสง่ โดยระบบสามารถเลอืกคาํสงั ซอืเพอืประมวลผลแลว้นําสนิ คา้จากคลงัสนิ คา้ จดัสง่ ไดต้ามลาํ ดบัความเรง่ ดว่ นไดอ้ ยา่ งแมน่ ยาํ 

● เลอืกบรรจภุ ณั ฑไ์ดอ้ ยา่ งเหมาะสม ระบบสามารถสง่ คาํสงั การเลอืกบรรจภุ ณั ฑไ์ดต้รงประเภทสนิ คา้ หากมคีวามเสยีงแตกหกักจ็ะเน้นการหอ่ หมุ้สองชนั ป้องกนัการกระแทก 

● การสง่ มอบสนิ คา้ถงึมอืผรู้บัไดต้รงตามเวลา ต่อเนืองในทกุ ขนั ตอนแมจ้ะเป็นการสง่ ของขา้มประเทศ เพอืใหถ้งึมอืผรู้บัไดต้รงตามเวลา 

มร. เพียซ กลา่ วในตอนทา้ยวา่ “เราเชอืมนั วา่ ธรุ กจิอคีอมเมริซ์จะเป็นโอกาสสรา้งการเตบิโตใหก้ บัธรุ กจิของ เอสเอม็อไีทย และนินจาแวนเองกพ็ รอ้ มและภมู ใิจทจีะเขา้มาเป็นสว่ นหนึงของหว่ งโซ่ธรุ กจิและรว่ มกบั พนัธมติรทางดา้นการขนสง่ ขา้มพรมแดนแบบไรร้อยต่อใหก้ บัธรุ กจิออนไลน์ เพอืทาํ ใหเ้อสเอม็อไีทยได้ เตบิโตต่อยอดไดใ้นตลาดทใีหญ่ขนึในระดบัภมู ภิาคต่อไป”

Published on 27 Jun 2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This