นินจาแวน ประเทศไทย เปิดตวัโมบายแอป Ninja Van Biz เพ ิ มช่องทางอาํ นวยความสะดวกลกู ค ้ า

หมดหว่ ง จบทกุ ปัญหา งา่ ยในแอปเดยีว

กรงเทพฯ ุ ประเทศไทย – 18 สิงหาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรการ ิ โลจสติ กสิ ใน์ ภมู ภาค ิ เอเชยี ตะวนัออกเฉยงี ใต้เปิดตวัแอปพลเคช ิ นับนมอืถอื Ninja Van Biz เพม ิ ชอง่ ทางอานวย ํ ความสะดวกแก่ผสู้ง่ สนคิ า้ ชู จดเด ุ น ส ่ งก่อนจ ่ ายท ่ หลี ง และ ใช ั งานง ้ าย สะดวก หมดห ่ วง จบท ่ กปุ ัญหา งายในแอปเด ่ ยวี

คณสมบ ุ ตัพิ เศษ ิ ของแอปพลเคช ิ นัใหมบน่ มอืถอื คอื การตดตาม ิ การชาระ ํ เงนสด ิ ปลายทางแบบเรยลี ไทม์(COD) ซง ึ ผสู้ง่ สามารถรบัไดภายใน ้ 1-2 วนัทาการ ํ ตรวจสอบการเกบ็ เงนิปลายทางและสรปุ ยอดไดเพ้ ยงี ปลายน ิวสมผั สัผาน่ แอปพลเคช ิ นับนมอืถอื มบรี การ ิ สง่ ก่อนจาย่ ทหลี งั โดยจะดาเนํ ินการเรยกี เกบ็ เงนิหลงัจากทการ ี สง่ พสดั สุ าเร ํ จ็และ รบสั วนลด 20% เม ่ อส ื งพ่ สดั ผุ านแอป และ drop off พ ่ สดั ทุ หน ี ้ารานของน ้ ินจาแวนทกแห ุ ง่

นอกจากน ี ผจู้ดัสง่ สนคิ า้ยงัสามารถสราง้ และจดการ ั คาํสงั ซอ ื, พมพิ ใบ์ ปะหน้าพสดั ,ุการจดัตารางเวลาในการรบั-สง่ พสดั ุ เชค็ ยอดการจดัสง่ ตดตาม ิ สถานะการจดัสง่ รวมถงึการตดตาม ิ สถานะการเกบ็ เงนิปลายทาง (COD) อพเดท ั จดุ บรการ ิ หรอืตดิต่อคอลเซนเตอร ็ ได์ ้อกีทงั Ninja Van Biz ยงัสามารถจดจาํ ขอม้ ลูรายละเอยดี การจดัสง่ ของลกคู า้ ทม ีการใช ี จ้ดสั งซ่ าได ํ ไม้ ต่ องเส ้ ยเวลากรอกข ี อม้ ลใหม ู ท่ กคร ุ งั

มร. เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ นินจาแวน ประเทศไทย กลาว่ วา่ “เป้าหมายหลกัของเราในปีน ี คอืการบรหาร ิ ความสมพั นธั ก์ บัลกคู า้ รวมถงึการเป็นพนธม ั ตริ ทางธรกุ จิทด ียีง ิ ขน ึสาหร ํ บัผสู้ง่ สนคิ า้ เราจงึไดพ้ ฒนา ั แอปพลเคช ิ นั Ninja Van Biz เพอ ืรองรบัผใชู้ ใน้ ประเทศไทยและมอบประสบการณ์ทไม ี ย่ งุ่ ยากแก่ผสู้ง่ สนคิ า้ดวย้ บรการ ิ ทรวดเร ี ว็ สะดวกยง ิ ขน ึ และเขา้ถงึไดง้าย่ เราคาดหวงัวา่ แอปพลเคช ิ นัน ีจะชวย่ เพม ิ ประสทธิ ภาพ ิ การใช้ บรการ ิ ของเราอกีทงั ตอบโจทยด์าน้ การบรหาร ิ ความสมพั นธั ก์ บัลกคู า้ นอกเหนือจากการเปิดตวั Ninja Van Biz แลว้เราจะมการ ี พฒนา ั เพม ิ ฟังกช์ นั ใหมๆ่ อยาง่ ต่อเน ือง เชน่ เดยวี กบั การขยายจดุ บรการ ิ รบัสง่ และศนยู กระจาย ์ สนคิ า้ ของนินจาแวนใหครอบคลุมมากย ้ งข ิ น ึ แอปพลเคช ิ นั Ninja Van Biz พรอม้ ใชงาน ้ ผทู้ ประสงค ี จะ์ ใชงาน ้ สามารถดาวน์โหลดผาน่ Google Play และ Apple App Store ไดแล้ วว้ นนั

ภาพยนตโฆษณา ์ เปิดตวัแอปพลเคช ิ นั Ninja Van Biz จะออกอากาศครงั แรกในวนัท ี สงหาคม ิ 2565 เป็นตน้ ไป ผานช ่ องทางออนไลน ่ ์ รายละเอยดเพ ี มเต ิ มได ิ ท้ Facebook Fanpage: ี Ninja Van Thailand

Published on 18 Aug 2022
Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Share This