นินจาแวน เดินหน้าสนับสนุนผู้ส่ผู้ส่งสินค้า เปิดตัวตับริการใหม่ เคลมพัสพัดุไดุวในวันวัเดียว

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 ตุลาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทยผู้นำผู้ นำด้านด้ การบริการโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันวัออก เฉียงใต้ เดินหน้าน้สนับสนั นุนผู้ส่ผู้ ส่งสินค้าค้หลายล้านล้ รายทั่วทั่ประเทศไทย ด้วยด้ การเปิดตัวตับริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวัเดียวดี (Same Day Claim)...

ดันดัร้าร้นค้าค้ออนไลน์ใน์ห้ปัห้ งปัไปกับกั “นินนิ จา พาดังดั”

● นินนิ จาแวน ประเทศไทย ร่วร่ มสนับนัสนุนนุ ธุรธุ กิจกิ SME ช่วช่ ยโปรโมตร้าร้นค้าค้ออนไลน์ ● ลงทะเบียบีนเพื่อ พื่ ลุ้นลุ้ รางวัลวัโฆษณาบน Facebook และเพจชื่อ ชื่ ดังดัฟรี!รี กรุงรุ เทพฯ ประเทศไทย – 8 ตุลตุ าคม 2564: นินนิ จาแวน ประเทศไทย ผู้นำผู้ นำ บริกริ...

Sediakan Akses ke Pemerintah Guna Membuka Wawasan UKM Terhadap Beragam Program Bantuan dan Dukungan, Ninja Xpress Gandeng Kemenkop UKM dan Kemenperin pada Aksilerasi III

Jakarta, 1 Oktober 2021 – Guna membuka wawasan kepada pelaku UKM terhadap berbagai kesempatan yang didukung oleh pemerintah, Ninja Xpress buka akses ke Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) melalui Program...