นินจาแวน ประเทศไทย เปิดตวัโมบายแอป Ninja Van Biz เพ ิ มช่องทางอาํ นวยความสะดวกลกู ค ้ า

หมดหว่ ง จบทกุ ปัญหา งา่ ยในแอปเดยีว กรงเทพฯ ุ ประเทศไทย – 18 สิงหาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรการ ิ โลจสติ กสิ ใน์ ภมู ภาค ิ เอเชยี ตะวนัออกเฉยงี ใต้เปิดตวัแอปพลเคช ิ นับนมอืถอื Ninja Van Biz เพม ิ ชอง่ ทางอานวย ํ ความสะดวกแก่ผสู้ง่ สนคิ า้ ชู จดเด ุ น ส ่...