นนจา ิ แวนสานตอ่ แนวคดิ การทาํ ธรุ กจิ แบบยงѷั ยนื ใหก้ ลบั คนื สสู่ งคม ั ดวย ้ บรการ ิ โลจสิ ตกิ ส์ สง่ มอบนมถวѷั เหลอง ื แก่ ศู นยพ์ ฒนา ั เด็กเล็กบาน ้ แมอ่ อ้ ใน จงห ั วดั เชยงให ี ม

นิ จาแวน ผนู้ ําบรกิ ารโลจสิ ตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการ ขนสง่ เพอืѷ สง่ มอบนมถวัѷ เหลอื งแกศ่ นู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบา้ นแมอ่ อ้ ใน อําเภอเชยี งดาว จังหวัดเชยี งใหม่ โดย ศู นยเ์ ด็กเล็กแหง่ นมีѸ ที งัѸ หมด 3 แหง่ กระจายตวั อยใู่ น...