นินจาแวน ประเทศไทย สง่ ท้ายปกับแคมเปญสดุพเิศษ “12.12 แจกจุกๆ สง่ สขุท้ายป” เตรย ีมพรอ้มรองรบัการสง่ พัสดุด้วยทม ีงานเต็มสบ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 ธันวาคม 2564 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นํา บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมพร้อมการจัดสง่ พัสดุรับชว่ งมหกรรมช้อปปงออนไลน์สง่ ท้ายปด้วยแคมเปญ “12.12 แจก จุกๆ สง่ สุขท้ายป” กิจกรรมสุดพิเศษให้รว่ มสนุกเพือรับรางวัล พร้อมโปรโม...