นินจา แวน ประเทศไทย เสริม ทีม บริการ ผู้ จัด ส่ง พัสดุ เพิ่ม เป็น 2 เ ท่าเดิน หน้า สนับสนุน ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี

นินจา แวน ประเทศไทย เสริม ทีม บริการ ผู้ จัด ส่ง พัสดุ เพิ่ม เป็น 2 เ ท่าเดิน หน้า สนับสนุน ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี

จัด ทีมเ จ้า หน้าที่ ดูแล เฉพาะ ราย ช่วย เหลือ ลูกค้า ช่วย แก้ไข ปัญหา ด้าน การ จัด ส่ง ได้ รวดเร็ว ขึ้น กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 19 สิงหาคม 2564: นินจา แวน ประเทศไทย ผู้ นำ บริการ โล จิ สติ กส์ ใน ภูมิภาค เอเชียตะวัน ออก เฉียง ใต้ เดิน หน้า สนับสนุน อีคอมเมิร์ซ เน้น ช่วย...

นินนิ จาแวน จับจัมือมื เซลล์ เฮียฮี ร์ ปันปั นำ้ ในำ้จ ส่งส่ ของใช้จำช้ จำเป็นให้ผู้ห้ ไผู้ ด้รัด้บรัผลกระทบจากโควิดวิ -19

กรุงรุ เทพฯ ประเทศไทย – 5 สิงสิหาคม พ.ศ. 2564 นินนิ จาแวน ประเทศไทย ผู้นำผู้ นำ ด้าด้น การบริกริ ารโลจิสจิ ติกติส์ขส์ องเอเชียชีตะวันวั ออกเฉียงใต้ จับมือมื กับกั เซลล์เล์ฮียฮี ร์ แพลทฟอร์มร์ โปรโมชั่นชั่อันอั ดับดั 1 ของประเทศไทย ร่วร่ มส่งส่ มอบเครื่อรื่งอุปอุ...

นินจาแวน ประเทศไทย เดินหน้าตามเป้าโต 3 เท่าภายในปี 2564

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 กรกฎาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำ บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ นินจาแวน ประเทศไทย มงุ่ เนน้ การใหบ้ ริการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว...

นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสวัดิกดิารช่วยผ่อนคลายความเครียด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564: การทำ งานที่บ้านบ้ (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำ งาน แบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นต้ ทุนแฝงของการทำ งานรูปแบบนี้มักมัจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวตัจาก เพื่อนร่วมงาน ความกดดันดั ที่เพิ่มขึ้นของการทำ...

นนจา ิ แวนสานตอ่ แนวคดิ การทาํ ธรุ กจิ แบบยงѷั ยนื ใหก้ ลบั คนื สสู่ งคม ั ดวย ้ บรการ ิ โลจสิ ตกิ ส์ สง่ มอบนมถวѷั เหลอง ื แก่ ศู นยพ์ ฒนา ั เด็กเล็กบาน ้ แมอ่ อ้ ใน จงห ั วดั เชยงให ี ม

นิ จาแวน ผนู้ ําบรกิ ารโลจสิ ตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการ ขนสง่ เพอืѷ สง่ มอบนมถวัѷ เหลอื งแกศ่ นู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบา้ นแมอ่ อ้ ใน อําเภอเชยี งดาว จังหวัดเชยี งใหม่ โดย ศู นยเ์ ด็กเล็กแหง่ นมีѸ ที งัѸ หมด 3 แหง่ กระจายตวั อยใู่ น...