นินจาแวน ประเทศไทย เปิดตัวคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด

บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้เป็นหนึ่งในแผนงานของบริษัท เพื่อเตรียมรองรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 1 กันยายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวคลังสินค้าใหม่...

นินจาแวน ประเทศไทย เปิดดีลใหม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ จับมือพันธมิตรเครือ SABUY อีกครั้ง เสริมแกร่งและต่อยอดหนุนธุรกิจร่วมกัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 25 สิงหาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์เครือ SABUY อีกครั้ง เปิดดีลใหม่แบบจัดเต็ม ประเดิมด้วย แต่งตั้ง SABUY Maxi เป็นโบรกเกอร์ดูแลประกันภัยทั้งในไทยและมาเลเซีย...

นินจาแวน ประเทศไทย ชีช่องเอสเอม็อีไทยเพิมรายได้จากตลาดอี-คอมเมิรซ์ระหว่างประเทศ พบสถิติการส่งสินค้าเพิมขึนช ดเจน ม ั นใจตลาดในอาเซ ั ียนยงมั ีช่องทางให้เติบโตอีกมาก

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 27 มิถนุ ายน 2556 นินจาแวน ประเทศไทยผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ชชีอ่ งสรา้งโอกาสใหเ้อสเอม็อไีทย ขยายธรุ กจิใหเ้ตบิโตในภมู ภิาคอาเซยีนมากขนึ เผยพบสถติสิง่ สนิ คา้ออนไลน์ระหวา่ งประเทศกวา่ 2 ลา้นชนิ ต่อวนัใน 6 ประเทศ –...

นินจาแวน ประเทศไทย เข้าส่เสู ้นชยคั ณภาพ ุ ได้การรบรองมาตรฐานสากล ั ISO 9001:2015 การจดการคล ั งัสินค้า

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 7 มิถนุ ายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ยกระดบัการความมงุ่ มนั สู่ ผนู้ ําดา้นการใหบ้ รกิารโลจสิตกิส์ เขา้รบัมอบใบรบัรอง มาตรฐานสากลระบบบรหิารคณุ ภาพ ISO 9001:2015 ดา้นการจดัการคลงัสนิ คา้...

นินจาแวน เปิดตวัแคมเปญการตลาดใหม่”Effortless” ประกนั การจดัส่งแก่ผสู้่งสินค้าและผซู้ือ หลงัแคมเปญโฆษณาแรก “มนุษยห์ ่วง” ประสบความสาํ เรจ็สงู ช่วยสร้างการรบัร้แู ละจดจาํ แบรนด์

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 20 เมษายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เดนิหน้าลุยแบบจดัเตม็ เปิดตวัแคมเปญโฆษณาชดุ ใหม่ “จบทกุ ดรามา่ เคลยีรท์ กุ เรอืงหว่ ง” พรอ้ มขจดัทกุ ปัญหาเรอืงการจดัสง่ ดว้ยการชว่...