นินจาแวน ประเทศไทย สง่ ท้ายปกับแคมเปญสดุพเิศษ “12.12 แจกจุกๆ สง่ สขุท้ายป” เตรย ีมพรอ้มรองรบัการสง่ พัสดุด้วยทม ีงานเต็มสบ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 ธันวาคม 2564 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นํา บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมพร้อมการจัดสง่ พัสดุรับชว่ งมหกรรมช้อปปงออนไลน์สง่ ท้ายปด้วยแคมเปญ “12.12 แจก จุกๆ สง่ สุขท้ายป” กิจกรรมสุดพิเศษให้รว่ มสนุกเพือรับรางวัล พร้อมโปรโม ชันอืนๆ อีกมากมายตลอดเดือนธันวาคมนีคาดยอดจัดสง่ พัสดุสูงขึนถึง 30% จากชว่ งเวลาปกติกําชับทีมงานเต็มสูบรองรับการสง่ พัสดุชว่ งสง่ ท้าย ปสง่ ผลยอดเติบโต 3 เท่าตามแผนทีตังไว้ติดตามกิจกรรมรว่ มสนุกและโปร

โมชันพิเศษอืนๆอีกมากมายได้ที 

https://www.facebook.com/ninjavanthailand/

Published on 08 Dec 2021

Related Articles

Share This