“นินจาแวน” รุกตลาดจับ e-commerce ด ้วยเทคโนโลยีใหม่ พร้อมพุ่งทะยาน เขา้สปู่ ีที่ 4

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2563 – นินจาแวน โลจสิ ตกิสส์ ญั ชาตสิ งิคโปรเ์ผย กา้วส าคญั ในการเปลยี่ นผ่านเขา้สปู่ ีที่ 4 นับตั้งแต่เข ้ามาเปิดตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2559 ด ้วยการรุกตลาด e-commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก ้าวกระโดด เพราะความต ้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการซอื้ สนิคา้ผา่ นแพลตฟอรม์ ออนไลน์ด ้วยสองเทคโนโลยีใหม่ “Ninja Insider” และ “SNS Chat”

ในปลายปี 2563 นเี้ดนิ หนา้อยา่ งตอ่ เนอื่ งดว้ยกลยทุ ธ์data driven เปิดตวับรกิ ารสุดล า้ชว่ ยให้SMEs เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันในตลาด e-commerce

ล่าสุดออก บริการ Ninja Insider เป็นการน าเสนอขอ้มลู เชงิลกึของลูกค ้าเพื่อให ้ได ้เห็นผลประกอบการผ่านมุมมองใน ดา้นการขนสง่ และยังครอบคลมุ ไปถงึการวางแผนเรอื่ งการใชจ้า่ ยในดา้นโลจสิ ตกิส์ บริการนี้เป็น free service ใหม่ ลา่ สดุ ทอี่ อกมาเพอื่ ชว่ ยใหล้ กู คา้ทกุ ระดับตงั้แต่ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ได ้เข ้าใจและเพิ่มขีดความสามารถใน การจัดการระบบโลจสิ ตกิสเ์พอื่ การแขง่ ขนั โดยลกู คา้สามารถน าขอ้มลู ไปตอ่ ยอดกจิการและขยายแตกไลน์สนิคา้และ การบริการให ้ครอบคลุมไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

ระบบ SNS Chat (Social Network Service) ชว่ ยใหล้ ูกคา้เขา้ถงึขอ้ มูลตา่ งๆไดอ้ ยา่ งรวดเร็วแบบ real time โดยไม่ต้องถือสายรอคิวเพื่อพูดคุยกับพนักงานอีกต่อไป บริการนี้เป็นการแจ้งเตือนสถานะพัสดุ แสดงการเข ้ารับ การจัดสง่ การเปลยี่ นและเพิ่มเติมข ้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตารางการเรียกเข ้ารับ ที่อยู่ผู้รับปลายทาง รวมไปถึงการ พูดคุยกับพนักงาน call center สามารถท าได ้แบบ real time โดยผ่าน ชอ่ งทาง Facebook บริการนี้เปรียบเหมือน one stop service ที่รวบรวมบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให ้ลูกค ้าได ้ครบใน platform เดียว

นายเพียซ อึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายปฏิบัติการ บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย กล่าวว่า

“นนิ จาแวนในฐานะทเี่ ป็นผใู้หบ้ รกิ ารดา้นโลจสิ ตกิสท์ มี่ งุ่ เนน้ การน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนนั้น เรามุ่งเน้นการ ท างานเชงิรุกเพอื่ ชว่ ยใหบ้ รษิ ัทสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่ยั่งยืนและสามารถรองรับตลาด e-commerce ที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว เราคิดค ้นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อออกบริการใหม่ๆที่เป็น solution ให ้กับธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ SMEs จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพอื่ ใหป้ ระสบการณ์การใชง้านมคี วามตอ่ เนอื่ งและสะดวกทสุดครับ ี่ ” นอกจากปรมิ าณงานในการจดัสง่ ที่เพมิ่ ขนึ้ อยา่ งมนี ยัยะส าคญั จากความนยิมของผูบ้ รโิภคทหี่ นัมาซอื้ สนิ คา้ ออนไลนก์ นัมากขนึ้ ทกุ ปีแลว้ ชว่ งปี2561-2562 เป็ นปี ที่บริษัทพบกับจุดเปลี่ยน

สนิคา้ปรมิ าณมากหลงั่ ไหลเขา้คลงัจากออนไลนแ์ คมเปญท าใหก้ ารคดั แยกและการสง่ พัสดทุ าไดช้ า้เนอื่ งจากจ านวน พนักงานคัดแยก พนื้ ทคี่ ลงัสนิ คา้ และจ านวนพนักงานขนสง่ ไมเ่ พยี งพอรองรับกบั ปรมิ าณพัสดทุ เี่ ขา้มา

นนิ จาแวนไดก้ า้วขา้มผา่ นอปุ สรรคและความทา้ทายเหลา่ นัน้ ดว้ยเทคโนโลยแี ละการแกป้ ัญหาเชงิรุกหลายดา้นไมว่ า่ จะ เป็น การเพิ่มจ านวนพนักงาน การยา้ยคลงัสนิคา้ใหมท่ ใี่ หญ่กวา่ เดมิ การน าเทคโลยเีขา้ชว่ ยคดั แยกพัสดุ และการเพมิ่ จ านวนรถมอเตอรไ์ ซคใ์นการสง่ พัสดชุ นิ้ เล็กเพอื่ ความคลอ่ งตัวในการเขา้ออกถนนและซอย ทงั้หมดนเี้ป็นสว่ นสา คญั ใน การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบหลังบ ้านอย่างต่อเนื่อง

จากกา้วแรกจนถงึวนั นี้ความสามารถในการแขง่ ขนั ของบรษิ ัทไดเ้พมิ่ ขนึ้ อยา่ งตอ่ เนื่องไม่วา่ จะเป็นในดา้นการจัดสง่ การ เขา้รับ การจัดการคลงัสนิคา้ โดยเฉพาะในชว่ งโควดิ ทปี่ รมิ าณการสงั่ ซอื้ สนิคา้สงู ขนึ้ อย่างมากแตใ่ นขณะเดยี วกนั นนิ จา แวนสามารถปรับตวัรองรับการขนสง่ ที่เพิ่มขึ้นถึง 70% จากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 และ การเข ้ารับจากการจอง ล่วงหน้า หรือ on demand pickup ส าเร็จถงึ 99% ปัจจุบันนินจาแวนมี partner หลายราย ไม่ว่าจะเป็น e-commerce ชนั้ น าอยา่ ง Shopee และ Lazada, และเป็นเจ้าเดียวใน Lineman ที่ให ้บริการในด ้านการเข ้ารับภายใน 90 นาทีและ สามารถสง่ ไดท้ ั่วประเทศ นอกเหนอื จากนยี้ ังใหบ้ รกิ ารกบั คคู่ า้ทงั้ รายยอ่ ยไปจนถงึระดับองคก์ รใหญๆ่ ประมาณ 10,000 รายต่อวัน

นเี่ ป็นสว่ นหนงึ่ ของการพัฒนาเทคโนโลยใีนโลกของการขนสง่ เพอื่ รองรับการเตบิ โตทรี่ วดเร็วและนนิ จาแวนก็ยังคงเป็น อีกหนึ่งผู้ให ้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวกและความรวดเร็วให ้กับผู้บริโภคไทย

นนิ จาแวนเป็นบรษิ ัทสตารท์ อพั จากสงิคโปรป์ ัจจบุ นั ใหบ้ รกิ ารครอบคลมุ ใน 6 ประเทศ คอื สงิคโปร์มาเลเซยี อนิ โดนเีซยี เวยีดนาม ฟิลปิ ปินส์และไทย ซงึ่ นนิ จาแวนเรมิ่ ใหบ้ รกิ ารในประเทศไทย ในปี 2559 เพราะเล็งเห็นถงึศกั ยภาพการเตบิ โต ของธรุ กจิโลจสิ ตกิส์ จากความตอ้ งการใชง้าน ดา้น e-commerce ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนี่อง

บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย
ญาธิป สุขสุเมฆด ารง
Public Relations Manager
โทร 096-874-4942
อีเมล Yathip.s@ninjavan.co

Published on 29 Sep 2020
Tags: Thailand

Related Articles

Share This