ศูนย์ข่าวสารองค์กรนินจาแวน

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทนินจาแวนได้ที่ศูนย์ข่าวของเรา ซึ่งเป็นแหล่งรวมข่าวสารทางการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่างๆของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค

สื่อมวลชนสามารถติดต่อบริษัทนินจาแวนได้ที่ media@ninjavan.co

ข่าวล่าสุด

กรองข่าวตาม:

นินจาแวน ประเทศไทย เดินหน้าตามเป้าโต 3 เท่าภายในปี 2564

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 กรกฎาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำ บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ นินจาแวน ประเทศไทย มงุ่ เนน้ การใหบ้ ริการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว...

read more

นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสวัดิกดิารช่วยผ่อนคลายความเครียด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564: การทำ งานที่บ้านบ้ (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำ งาน แบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นต้ ทุนแฝงของการทำ งานรูปแบบนี้มักมัจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวตัจาก เพื่อนร่วมงาน ความกดดันดั ที่เพิ่มขึ้นของการทำ งานคนเดียว...

read more

นนจา ิ แวนสานตอ่ แนวคดิ การทาํ ธรุ กจิ แบบยงѷั ยนื ใหก้ ลบั คนื สสู่ งคม ั ดวย ้ บรการ ิ โลจสิ ตกิ ส์ สง่ มอบนมถวѷั เหลอง ื แก่ ศู นยพ์ ฒนา ั เด็กเล็กบาน ้ แมอ่ อ้ ใน จงห ั วดั เชยงให ี ม

นิ จาแวน ผนู้ ําบรกิ ารโลจสิ ตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการ ขนสง่ เพอืѷ สง่ มอบนมถวัѷ เหลอื งแกศ่ นู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบา้ นแมอ่ อ้ ใน อําเภอเชยี งดาว จังหวัดเชยี งใหม่ โดย ศู นยเ์ ด็กเล็กแหง่ นมีѸ ที งัѸ หมด 3 แหง่ กระจายตวั อยใู่ น...

read more

นินจาแวน พร้อมก้าวทันกระแสอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวบริการจัดส่งไว ในวันถัดไปจากกรุงเทพฯ สู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

บริการใหม่พร้อมรองรับความต้องการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพฯ  –  14 มิถุนายน 2564: นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการจัดส่งในวันถัดไป เพื่อรองรับความต้องการการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น...

read more