นินจาแวน ประเทศไทย ห่วงใยพนักงาน Work From Home ให้บริการปรึกษาออนไลน์ มอบสวัสวัดิกดิารช่วยผ่อนคลายความเครียด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564: การทำ งานที่บ้านบ้ (Work From Home) กลายเป็นรูปแบบการทำ งาน แบบ New Normal ในประเทศไทย ซึ่งต้นต้ ทุนแฝงของการทำ งานรูปแบบนี้มักมัจะส่งผลต่อสุขภาพจิต การแยกตัวตัจาก เพื่อนร่วมงาน ความกดดันดั ที่เพิ่มขึ้นของการทำ...