นินจาแวน เดินหน้าสนับสนุนผู้ส่ผู้ส่งสินค้า เปิดตัวตับริการใหม่ เคลมพัสพัดุไดุวในวันวัเดียว

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 ตุลาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทยผู้นำผู้ นำด้านด้ การบริการโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันวัออก เฉียงใต้ เดินหน้าน้สนับสนั นุนผู้ส่ผู้ ส่งสินค้าค้หลายล้านล้ รายทั่วทั่ประเทศไทย ด้วยด้ การเปิดตัวตับริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวัเดียวดี (Same Day Claim)...