นินจาแวน เปิดตวัแคมเปญการตลาดใหม่”Effortless” ประกนั การจดัส่งแก่ผสู้่งสินค้าและผซู้ือ หลงัแคมเปญโฆษณาแรก “มนุษยห์ ่วง” ประสบความสาํ เรจ็สงู ช่วยสร้างการรบัร้แู ละจดจาํ แบรนด์

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 20 เมษายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เดนิหน้าลุยแบบจดัเตม็ เปิดตวัแคมเปญโฆษณาชดุ ใหม่ “จบทกุ ดรามา่ เคลยีรท์ กุ เรอืงหว่ ง” พรอ้ มขจดัทกุ ปัญหาเรอืงการจดัสง่ ดว้ยการชว่...