นินจาแวน เปิดตวัแคมเปญการตลาดใหม่”Effortless” ประกนั การจดัส่งแก่ผสู้่งสินค้าและผซู้ือ หลงัแคมเปญโฆษณาแรก “มนุษยห์ ่วง” ประสบความสาํ เรจ็สงู ช่วยสร้างการรบัร้แู ละจดจาํ แบรนด์

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 20 เมษายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เดนิหน้าลุยแบบจดัเตม็ เปิดตวัแคมเปญโฆษณาชดุ ใหม่ “จบทกุ ดรามา่ เคลยีรท์ กุ เรอืงหว่ ง” พรอ้ มขจดัทกุ ปัญหาเรอืงการจดัสง่ ดว้ยการชว่ ยเหลอืตอบสนองแบบฉบัไวจากกองทพั ทมีงาน คณุ ภาพทงัคอลเซน็ เตอร์ แอดมนิ ตอบแชทและตอบอเีมล พรอ้ มเผยผลสาํ รวจวดัการรบัรแู้ละการจดจาํ 

แบรนดจ์ากแคมเปญโฆษณาทผีา่ นมา “มนุษยห์ ว่ ง” สงูกวา่ คา่ เฉลยี แถมตวัเลขการคน้ หาผา่ น Google เพมิ ขนึถงึ 14% 

มร. เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั นินจาแวน ประเทศไทย กลา่ ววา่ “นินจาแวนได้ เปิดตวัแคมเปญโฆษณาชดุ ใหม่ “จบทกุ ดรามา่ เคลยีรท์ กุ เรอืงหว่ ง” ซงึเป็นแคมเปญทตี่อยอดมาจาก แคมเปญโฆษณา “มนุษยห์ ว่ ง” โดยนําเอา Pain Point 4 อยา่ งของลกู คา้มาปรบัปรงุ ใหด้ ขีนึ เราตอ้งการ ทาํ ใหล้ กู คา้ทรีสู้ กึไมด่ กีบั การจดัสง่ คลายความกงัวลเมอืเลอืกใชบ้ รกิารนินจาแวนทสีามารถชว่ ยแกป้ัญหา ต่างๆไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย เรามที มีคอลเซน็ เตอรท์ พีรอ้ มรบัสายภายใน 30 วนิาที แอดมนิทพีรอ้ มตอบแชท

ภายใน 3 นาทีและคอยตอบอเีมลภายใน 2 ชวั โมง นอกจากนนั เรายงัเปิดใหบ้ รกิาร 365 วนัไมม่ วีนัหยดุ พรอ้ มกบั การเพมิจาํ นวนทมีงานฝ่ายปฏบิ ตักิารมากถงึ 120% ไมว่ า่ จะเป็นเจา้หน้าทฝี่ายคอลเซน็ เตอร์ เจา้ หน้าทดีแูลคลงัสนิ คา้ เจา้หน้าทฝี่ายบรกิารลกู คา้ซงึดแูลผจู้ดัสง่ เฉพาะรายใหก้ บัธรุ กจิทงัขนาดเลก็และขนาด ใหญ่ รวมถงึไรเดอรแ์ละพนกังานขบัรถ เพอืตอบสนองความตอ้งการของลกู คา้ไดอ้ ยา่ งทนัทว่ งที 

มร.เพียซ กลา่ วเพมิเตมิวา่ “หลงัจากทไีดเ้ปิดตวัแคมเปญโฆษณาชดุ “มนุษยห์ ว่ ง” เมอืเดอืนกุมภาพนัธท์ ี ผา่ นมา บรษิ ทัฯไดท้ าํ การทดสอบวดัคา่ ผลการรบัรแู้ละการจดจาํแบรนดน์ ินจาแวนจากการออกแคมเปญ โฆษณาดงักลา่ วพบวา่ การรบัรแู้บรนดเ์พมิขนึ 3.26% ในขณะทกีารจดจาํแบรนดเ์พมิขนึดว้ยเชน่ กนัที 6.34% นอกจากนียงัไดม้ กีารสาํ รวจตวัเลขการคน้ หาจากคยีเ์วริด์ คาํ วา่ “นินจาแวน ใกล้ฉนั” บน Google Search ในชว่ ง 3 เดอืนทผีา่ นมา พบวา่ เพมิขนึถงึ 14% จากผลสาํ รวจดงักลา่ วจะเหน็ไดว้า่ ลกู คา้ใหค้วาม สนใจในแบรนดน์ ินจาแวนมากขนึ ถอืเป็นผลลพัธท์ ดีซีงึสอดรบักบั การขยายจดุ ใหบ้ รกิารใหม้ากขนึทวั ประเทศ โดยเรามแีผนเพมิศนู ยก์ระจายสนิ คา้ 200 แหง่ เน้นในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคใต้รวมถงึขยายหน้ารา้น จดุ รบัสง่ พสัดุ กวา่ 2,000 แหง่ ภายในสนิปีดว้ยเชน่ กนั เพอืตอบสนอง ความตอ้งการของลกู คา้ทไีดอ้ ยา่ งทวั ถงึ และรองรบัการเตบิโตของอุตสาหกรรมอคีอมเมริซ์ ” 

แคมเปญโฆษณาชดุ ใหมน่ ีจะเรมิออกอากาศเป็นครงัแรกในวนัที 20 เมษายน โดยจะถกูสอืสารออกไปใน หลากหลายรปู แบบผา่ นชอ่ งทางออนไลน์ รวมถงึจะมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดอยา่ งต่อเนือง เพอืสรา้ง การรบัรแู้ละการจดจาํแบรนดใ์หม้ากยงิขนึ อกีทงัลกู คา้ยงัจะไดร้ว่ มสนุกและชงิรางวลัอกีดว้ย แคมเปญ โฆษณา “จบทกุ ดรามา่ เคลยีรท์ กุ เรอืงหว่ ง” จะยงัคงสรา้งการรบัรแู้ละการระลกึถงึแบรนด์ตามคาํ มนั สญั ญา ของนินจาแวนทจีะมอบประสบการณ์ทรีาบรนืในการสง่ พสัดแุ ก่ผสู้ง่ และผสู้งั ซอื สามารถตดิตามความ เคลอืนไหวต่างๆ เพมิเตมิไดท้ ีFacebook Ninja Van TH Page

Published on 20 Apr 2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more

นินจาแวน ประเทศไทยเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอนคลาสออนไลน์ “แพ็กยกเซ็ตแบบคุ้มจุใจ” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEด้านอีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ร่วมออกบูธกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดกิจกรรมเปิดสอนคลาสออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ...

read more
Share This