นินจาแวน ประเทศไทย ชีช่องเอสเอม็อีไทยเพิมรายได้จากตลาดอี-คอมเมิรซ์ระหว่างประเทศ พบสถิติการส่งสินค้าเพิมขึนช ดเจน ม ั นใจตลาดในอาเซ ั ียนยงมั ีช่องทางให้เติบโตอีกมาก

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 27 มิถนุ ายน 2556 นินจาแวน ประเทศไทยผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ชชีอ่ งสรา้งโอกาสใหเ้อสเอม็อไีทย ขยายธรุ กจิใหเ้ตบิโตในภมู ภิาคอาเซยีนมากขนึ เผยพบสถติสิง่ สนิ คา้ออนไลน์ระหวา่ งประเทศกวา่ 2 ลา้นชนิ ต่อวนัใน 6 ประเทศ –...

อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน

​ โลกของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ดังนั้นการค้าขายที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างที่เราเรียกว่า อีคอมเมิร์ซควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม การจะทำให้การซื้อของออนไลน์นั้นกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการซื้อสินค้าออฟไลน์ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนพอควร...

นินจาแวน ประเทศไทย เข้าส่เสู ้นชยคั ณภาพ ุ ได้การรบรองมาตรฐานสากล ั ISO 9001:2015 การจดการคล ั งัสินค้า

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 7 มิถนุ ายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ยกระดบัการความมงุ่ มนั สู่ ผนู้ ําดา้นการใหบ้ รกิารโลจสิตกิส์ เขา้รบัมอบใบรบัรอง มาตรฐานสากลระบบบรหิารคณุ ภาพ ISO 9001:2015 ดา้นการจดัการคลงัสนิ คา้...