“นินจาแวน” รุกตลาดจับ e-commerce ด ้วยเทคโนโลยีใหม่ พร้อมพุ่งทะยาน เขา้สปู่ ีที่ 4

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2563 – นินจาแวน โลจสิ ตกิสส์ ญั ชาตสิ งิคโปรเ์ผย กา้วส าคญั ในการเปลยี่ นผ่านเขา้สปู่ ีที่ 4 นับตั้งแต่เข ้ามาเปิดตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2559 ด ้วยการรุกตลาด e-commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก ้าวกระโดด เพราะความต ้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการซอื้...