นินจา แวน ประเทศไทย เสริม ทีม บริการ ผู้ จัด ส่ง พัสดุ เพิ่ม เป็น 2 เ ท่าเดิน หน้า สนับสนุน ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี

จัด ทีมเ จ้า หน้าที่ ดูแล เฉพาะ ราย ช่วย เหลือ ลูกค้า ช่วย แก้ไข ปัญหา ด้าน การ จัด ส่ง ได้ รวดเร็ว ขึ้น

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 19 สิงหาคม 2564: นินจา แวน ประเทศไทย ผู้ นำ บริการ โล จิ สติ กส์ ใน ภูมิภาค เอเชียตะวัน ออก เฉียง ใต้ เดิน หน้า สนับสนุน อีคอมเมิร์ซ เน้น ช่วย ผู้ ประกอบ การ ราย ย่อย สามารถ จัด ส่ง พัสดุ ได้ ง่าย ขึ้นโดย การ เพิ่ม จำ นวน ฝ่าย บริการ ลูกค้า ขึ้น เป็น สอง เท่า จาก เดิม ภายใน สิ้น ปี นี้ ฝ่าย บริการ ลูกค้า จะ ช่วย สนับสนุนด้าน การ จัดการ ส่ง พัสดุ ตั้งแต่ ทำ นัด จัด ส่ง เข้า รับ พัสดุ ไป จนถึง การ ให้ ความ ช่วย เหลือ และ แก้ไข ปัญหา ระหว่าง จัดส่ง

ความ มุ่ง มั่น ใน การ ยก ระดับ การ ให้ บริการ ถือ เป็นการ ตอกย้ำ ความ ตั้งใจ ใน การ สนับสนุน ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี และการ เพิ่ม ฝ่าย บริการ ลูกค้า ถือ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ แนวทาง การ ดำ เนิน งาน ของ นินจา แวน ประเทศไทย ในปี 2564รวม ถึง การเ สริม ความ แข็งแกร่ง ด้าน โครงสร้าง พื้น ฐาน และการ ยก ระดับ บริการ ที่ มั่นใจ ได้ โดยตั้ ง เป้า เติบโต 3เท่า ภายใน สิ้น ปี นี้

มร . เพียซ เอิง กรรมการ ผู้ อำ นวย การ ฝ่าย ปฏิบัติ การ กล่าว ว่า “ การ เพิ่ม ฝ่าย บริการ ลูกค้า เป็น สอง เท่า ถือ เป็น องค์ประกอบ สำ คัญ ของ การ เติบโต ของ เรา ใน ปี นี้ เรา เพิ่ม จำ นวน เจ้า หน้าที่ ดูแล ผู้ จัด ส่ง เฉพาะ ราย ให้ กับ ธุรกิจ ขนาด เล็กให้ เข้า ถึง บริการ และ เพิ่ม ความ สะดวก สบาย ใน การ จัด ส่ง โดย ได้ รับ การ ดูแล จาก ฝ่าย บริการ ลูกค้า เช่น เดียว กับ ผู้ จัดส่ง พัสดุ ราย ใหญ่ เพื่อ ธุรกิจ ขนาด เล็ก ทั่ว ประเทศ จะ ได้ รับ ความ ช่วย เหลือ ที่ จำ เป็น ใน การ ส่ง มอบ ความ พึง พอใจ ให้กับ ลูกค้า และ ขับ เคลื่อน การ เติบโต ของ ธุรกิจ เรา เข้าใจ ดี ว่าการ ที่ ลูกค้า ของ เรา ต้อง จัดการ กับ งาน ประจำ วัน ที่ ต้องทำ อย่าง ต่อ เนื่อง รวม ถึง เวลา และ พลังงาน ที่ ต้อง สูญ เสีย ไป กับ การ แก้ไข ปัญหา ต่างๆ เรา ตระหนัก ดี ว่าการ เพิ่มจำ นวน เจ้า หน้าที่ ดูแล ลูกค้า เฉพาะ ราย เป็น สอง เท่า ให้ กับ ลูกค้า ราย ย่อย จะ ช่วย ให้ ผู้ จัด ส่ง สามารถ จัด กา รด้านโล จิสติ กส์ ได้ ง่าย ขึ้น และ ช่วย ให้ ผู้ ประกอบ การ ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี สามารถ มุ่ง เน้น ด้าน การ สร้าง ธุรกิจ ให้ เติบโต ได้ อย่างต่อ เนื่อง ”

เจ้า หน้าที่ ที่ ดูแล เฉพาะ ราย ของ นินจา แวน ประเทศไทย สามารถ ให้ ความ ช่วย เหลือ ด้วย ช่อง ทาง บริการ ที่ เข้า ถึง ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ไม่ ต้อง ผ่าน ศูนย์ บริการ หรือ Call Center โดย ผู้ ส่ง พัสดุ จะ ได้ รับ การ ดูแล ตั้งแต่ การ นัด หมายเข้า รับ พัสดุ การ ตรวจ สอบ สถานะ การจัด ส่ง ตลอด จน การ ตรวจ สอบ พัสดุ ที่ สูญหาย และ ช่วย เหลือ ด้าน การ เคลมพัสดุ หรือ ได้ รับ การ ช่วย เหลือ ตลอด การ จัด ส่ง พัสดุ จนถึง มือ ลูกค้า นอกจาก นี้ ยัง สามารถ ให้ ข้อมูล เกี่ยว กับ การ ส่งเสริม การ ขาย เพื่อ ให้ มั่นใจ ว่า ผู้ จัด ส่ง จะ ได้ รับ ความ คุ้ม ค่า สูงสุด

ช่อง ทาง บริการ ลูกค้า ธุรกิจ เอ ส เอ็ มอี หรือ ผู้ ประกอบ การ ราย ย่อย แบบ เฉพาะ ราย หาก ผู้ ส่ง ต้องการ ความ ช่วย เหลือสามารถ ติดต่อ เจ้า หน้าที่ ฝ่าย บริการ ลูกค้า ได้ โดยตรง โดย ไม่ ต้อง ผ่าน ศูนย์ บริการ ลูกค้า ผ่าน ช่อง ทาง แชท LINEสามารถ ใช้ บริการ ได้ 365 วัน ต่อ ปีนอกจาก นี้ นินจา แวน ประเทศไทย ยัง วางแผน เปิด ตัว Line Official Accountภายใน ปลาย ปี นี้ เพื่อ เป็น อีก หนึ่ง ช่อง ทาง ให้ ลูกค้า และ ผู้ จัด ส่ง ใช้ ใน การ ติดตาม พัสดุ และ สอบถาม ข้อมูล ต่างๆเกี่ยว กับ การ ให้ บริการ นอกจาก นี้ ผู้ จัด ส่ง สินค้า ยัง สามารถ ใช้ บริการ SNS ของ นินจา แวน ประเทศไทย เพื่อ รับ การแจ้ง เตือน บน Facebook เกี่ยว กับ สถานะ การ จัด ส่ง พัสดุ และ คำ แนะนำ ต่างๆ ให้ แก่ ลูกค้า

“ ใน ขณะ ที่ เรา ตั้ง เป้า ที่ จะ ลด ผลก ระ ทบ จาก ปัญหา ด้าน การ จัด ส่ง ให้ เหลือ น้อย ที่สุด แต่ บาง ครั้ง สถาน การ์ ณ อาจ ไม่ได้ เป็น ไป ตาม ที่ เรา คาด ไว้ สิ่ง ที่ สำ คัญ ที่สุด คือ การ ที่ ผู้ จัด ส่ง สามารถ เข้า ถึง ข้อมูล ที่ ถูก ต้อง เพื่อ สามารถ แจ้ง ปัญหาให้ กับ ลูกค้า ของ เขา ได้ และ ฝ่าย บริการ ลูกค้า ของ เรา พร้อม ที่ จะ จัดการ กับ ทุก ปัญหา ไม่ ว่า จะ เป็น ปัญหา ด้าน การ จัดส่ง การ เรียก เก็บ ค่า บริการ การ จัด ส่ง ล่าช้า ราม ถึง ปัญหา การ เข้า รับ พัสดุ เรา พร้อม ที่ จะ ให้ ความ ช่วย เหลือ ลูกค้าของ เรา ” เพียซ กล่าว ทิ้ง ท้าย

Published on 19 Aug 2021
Tags: Thailand

Related Articles

Share This