นนจา ิ แวนสานตอ่ แนวคดิ การทาํ ธรุ กจิ แบบยงѷั ยนื ใหก้ ลบั คนื สสู่ งคม ั ดวย ้ บรการ ิ โลจสิ ตกิ ส์ สง่ มอบนมถวѷั เหลอง ื แก่ ศู นยพ์ ฒนา ั เด็กเล็กบาน ้ แมอ่ อ้ ใน จงห ั วดั เชยงให ี ม

นิ จาแวน ผนู้ ําบรกิ ารโลจสิ ตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการ ขนสง่ เพอืѷ สง่ มอบนมถวัѷ เหลอื งแกศ่ นู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบา้ นแมอ่ อ้ ใน อําเภอเชยี งดาว จังหวัดเชยี งใหม่ โดย ศู นยเ์ ด็กเล็กแหง่ นมีѸ ที งัѸ หมด 3 แหง่ กระจายตวั อยใู่ น...

นินจาแวน พร้อมก้าวทันกระแสอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวบริการจัดส่งไว ในวันถัดไปจากกรุงเทพฯ สู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

บริการใหม่พร้อมรองรับความต้องการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพฯ  –  14 มิถุนายน 2564: นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการจัดส่งในวันถัดไป เพื่อรองรับความต้องการการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น...