นนจาแวน ิ จดแคมเปญส ั งท่ ายป ้ ี “สงความส ่ ขให ุ ท้ กคนส ุ ง่ ” สงมอบของขว ่ ญปั ีใหมแทนค ่ าขอบค ํ ณุ ใหไรเดอร ้ ไม์ จ่ ากํ ดแบรนด ั ท์ วั กรงเทพฯ ุ

นนจาแวน ิ จดแคมเปญส ั งท่ ายป ้ ี “สงความส ่ ขให ุ ท้ กคนส ุ ง่ ” สงมอบของขว ่ ญปั ีใหมแทนค ่ าขอบค ํ ณุ ใหไรเดอร ้ ไม์ จ่ ากํ ดแบรนด ั ท์ วั กรงเทพฯ ุชูภาพลกษณ ั เห์ ็นคณค ุ าและใส ่ ใจในคนท ่ างาน ํ กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 20 ธนัวาคม 2564 นนิ จาแวน ประเทศไทย...

นินจาแวนเปิดดีลใหญ่ผนึกกาลํ งพั นธม ั ิตรกล่มไปรษณ ุ ียเอกชนในเครือ SABUY 4 ์ แบรนดเสร ์ ิมแกร่งพร้อมทาประก ํ นภั ยกั บ Sabuy Maxi ให ั ้ทงพน ั ักงานและพสดั ุ พร้อมต่อยอดธรกุ ิจอ ื นเพ ิ มในปีหน้า

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 16 ธนัวาคม 2564 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรกิารโลจสิตกิสใ์นภมู ภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เปิดดลีใหญ่จบัมอืพนัธมติรกลุม่ ไปรษณยีเ์อกชนทงั 4 แบรนด์ ในเครอื SABUY กวา่ 8,000 สาขา ครอบคลุมทวั ประเทศ ประเดมิในปีนีดว้ยแบรนดร์า้นชปิ ป์สไมลพ์ รอ้...

นนจาแวน ิ รกตลาด ุ เดลเวอร ิ ีเซอรว์ สิ เปิดรับพารทเนอร ์ ์ ทต ี องการหารายได ้ เพ้ ม ิ ขยายธรกุ จริ วมเป ่ ็ นหนาร้ านร ้ ับสงพ่ ัสดุ ของนนจากแวน ิ ตงเป ั ้า 1,000 แหงใน ่ 34 จังหวดทั วประเทศ

กรงุ เทพฯ ประเทศไทย – 9 ธนั วาคม 2564 นนิ จาแวน ประเทศไทย ผนู ้ ําบรกิ ารโลจิ สตกิ สใ์ นภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต ้ เดนิ หนา้ รกุ หนัก ตลาดเดลเิ วอรีѷ เซอรว์ สิ ใน ไทย ลยุ หาพารท์ เนอรห์ นา้ รา้ นเพมิѷ จดุ รับสง่ พัสดปุ พร ู มใหบ้ รกิ ารทัѷวไทยใน 3 ภมู ภิ าค 34...

นินจาแวน ประเทศไทย สง่ ท้ายปกับแคมเปญสดุพเิศษ “12.12 แจกจุกๆ สง่ สขุท้ายป” เตรย ีมพรอ้มรองรบัการสง่ พัสดุด้วยทม ีงานเต็มสบ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 ธันวาคม 2564 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นํา บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมพร้อมการจัดสง่ พัสดุรับชว่ งมหกรรมช้อปปงออนไลน์สง่ ท้ายปด้วยแคมเปญ “12.12 แจก จุกๆ สง่ สุขท้ายป” กิจกรรมสุดพิเศษให้รว่ มสนุกเพือรับรางวัล พร้อมโปรโม...