นินจาแวน ประเทศไทย เปิดดีลใหม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ จับมือพันธมิตรเครือ SABUY อีกครั้ง เสริมแกร่งและต่อยอดหนุนธุรกิจร่วมกัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 25 สิงหาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์เครือ SABUY อีกครั้ง เปิดดีลใหม่แบบจัดเต็ม ประเดิมด้วย แต่งตั้ง SABUY Maxi เป็นโบรกเกอร์ดูแลประกันภัยทั้งในไทยและมาเลเซีย...

นินจาแวน ประเทศไทย เปิดตวัโมบายแอป Ninja Van Biz เพ ิ มช่องทางอาํ นวยความสะดวกลกู ค ้ า

หมดหว่ ง จบทกุ ปัญหา งา่ ยในแอปเดยีว กรงเทพฯ ุ ประเทศไทย – 18 สิงหาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผนู้ ําบรการ ิ โลจสติ กสิ ใน์ ภมู ภาค ิ เอเชยี ตะวนัออกเฉยงี ใต้เปิดตวัแอปพลเคช ิ นับนมอืถอื Ninja Van Biz เพม ิ ชอง่ ทางอานวย ํ ความสะดวกแก่ผสู้ง่ สนคิ า้ ชู จดเด ุ น ส ่...